Vitajte ! Úspešne ste prešli na odkaz zákazky.

Prihlásenie/Registrácia

Názov verejného obstarávania : Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia

Informácie k verejnému obstarávaniu

Kód obstarávania FUR000046
Názov obstarávania Obec Jaklovce - vodozádržné opatrenia
Značka obstarávania vo vestníku verejného obstarávania 16670 - WYP
Lehota predkladania ponúk 19.04.2021 10:00:00
Otváranie ponúk 20.04.2021 10:00:00

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa Obec Jaklovce
Ulica Nová 464
PSČ 055 61
Mesto Jaklovce
IČO 00329207
Kontaktná osoba u verejného obstarávateľa
Kontakt PhDr. Katarína Uličná
Telefonický kontakt 0911295519
Kontaktný e-mail katarina.ulicna@ultimaratio.sk
Údaje o obstarávaní
Zverejnené vo vestníku 77
Pod značkou 16670 - WYP
Linka na vestník https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492797
Dátum odoslania súťažných podkladov do vestníka verejného obstarávania 2021-03-25
Linka profil obstarávateľa na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6102
Linka profil zákazky na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431073
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Zobraziť súťažné podklady

V tejto sekcii sú sprístupnené Súťažne podklady a sprievodná dokumentácia. V sekcii sú resp. budú sprístupňované aj doplňujúce dokumenty resp. upravené Súťažné podklady, ktoré vznikli na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Sekcia obsahuje záznamy o zverejnených súťažných podkladov vo forme dátumu zverejnenia, odkaz na zverejnené oznámenie ako aj odkaz na profil vereného obstarávateľa, osoby podľa § 8 resp. obstarávateľa a profil zákazky.


Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Evidencia oznámení obstarávateľa zverejnených na portáli IS PLUTO obsahuje záznamy o zverejnených oznámeniach vo forme dátumu a času zverejnenia a textu oznámenia.

Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Informácia : Aktuálne obstarávateľ nepridal žiadne oznámenie.
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Evidencia žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a ich zodpovedania. Obsahuje dátum a čas vytvorenia žiadosti, dátum a čas odpovede na žiadosť. Ďalej tu sú zobrazené plné textácie žiadosti a odpovede na žiadosť o vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Číslo žiadosti Znenie žiadosti o vysvetlenie Žiadosť prijatá Text odpovede na žiadosť Odpoveď zverejnená
1
Otázka č. 1 
K bodu IV. 3. d) návrhu Zmluvy o
dielo, v zmysle ktorého sa
vyžaduje uzavrieť a udržiavať v
platnosti poistenie do 10 dní od
podpisu Zmluvy. 
Môže verejný obstarávateľ
vysvetliť dôvod prečo požaduje
uzatvoriť poistenie do 10 dní od
podpisu Zmluvy napriek
skutočnosti, že účinnosť
zmluvy sa viaže na splnenie
odkladacej podmienky (XI.
Záverečné ustanovenia, bod. 3.)?
Poukazujeme na skutočnosť, že v
čase podpisu zmluvy nie je
zrejmé, či dôjde k nadobudnutiu
jej účinnosti ako aj na
skutočnosť, že v bežnej praxi
sa vyžaduje uzatvorenie poistenia
najčastejšie ku dňu prevzatia
staveniska. Navrhujeme preto
verejnému obstarávateľovi
zváženie úpravy tohto
ustanovenia a naviazanie splnenia
tejto povinnosti na účinnosť
zmluvy alebo prevzatie staveniska.
Upraví verejný obstarávateľ
predmetné ustanovenie?


Otázka č. 2

K bodu 11.1 návrhu Zmluvy o dielo,
V zmysle ktorého je Prílohou č.
6: Projektová dokumentácia na
CD/DVD. Žiadame verejného
obstarávateľa o potvrdenie, že
sa jedná o projektovú
dokumentáciu, ktorá tvorila
podklad vrámci verejného
obstarávania a teda úlohou
Zhotoviteľa je len jej nahratie na
CD/DVD. Ostatné Prílohy č. 1.
až 5. naopak musí pripraviť
Zhotoviteľ. 

Otázka č. 3

K bodu 11.3 návrhu Zmluvy o dielo.
Z dôvodu, že účinnosť zmluvy
je naviazaná na splnenie
odkladacej podmienky, o ktorej
splnení sa Zhotoviteľ môže
dozvedieť len od Objednávateľa
ako aj na skutočnosť, že
viaceré povinnosti Zhotoviteľa
sú naviazané na účinnosť
zmluvy (zloženie výkonovej
záruky, prevzatie staveniska a
pod.) žiadame verejného
obstarávateľa o doplnenie vety na
koniec bodu 11.3: „Objednávateľ
bezodkladne písomne oznámi
Zhotoviteľovi, že zmluva
nadobudla účinnosť.“ V
prípade, že verejný
obstarávateľ navrhovanú vetu
nedoplní, prosím o vysvetlenie
akým spôsobom sa Zhotoviteľ
dozvie o účinnosti Zmluvy a ako
má zabezpečiť splnenie
povinností naviazaných na
nadobudnutie účinnosti.
Ďakujeme

Otázka č. 4
K bodu 5.3 návrhu Zmluvy o dielo,
ktorý znie: „Zmluvné strany sa
dohodli pre prípad vady diela, že
počas záručnej doby má
Objednávateľ právo požadovať a
Zhotoviteľ povinnosť odstrániť
vady diela na náklady Zhotoviteľa
v lehote dohodnutej s
Objednávateľom, najneskôr však
do 7 (slovom: siedmich)
kalendárnych dní odo dňa
písomnej reklamácie vady
Objednávateľom
Zhotoviteľovi.“
Mohol by verejný obstarávateľ
vysvetliť, ako sa bude postupovať
v prípade, že odstránenie vady
technicky nebude možné vykonať
do 7 kalendárnych dní? Pýtame sa
vzhľadom na uplatňovanie nárokov
podľa bodu 5.5 Zmluvy. Bolo by
možné upraviť znenie
predmetného ustanovenia na ...v
čo najkratšom možnom termíne
dohodnutom zmluvnými stranami?
09.04.2021 14:02:01
Otázka č. 1:
K bodu IV. 3. d) návrhu Zmluvy o dielo, v zmysle ktorého sa vyžaduje uzavrieť a udržiavať v platnosti poistenie do 10 dní od podpisu Zmluvy.  Môže verejný obstarávateľ vysvetliť dôvod prečo požaduje uzatvoriť poistenie do 10 dní od podpisu Zmluvy napriek skutočnosti, že účinnosť zmluvy sa viaže na splnenie odkladacej podmienky (XI. Záverečné ustanovenia, bod. 3.)? Poukazujeme na skutočnosť, že v čase podpisu zmluvy nie je zrejmé, či dôjde k nadobudnutiu jej účinnosti ako aj na skutočnosť, že v bežnej praxi sa vyžaduje uzatvorenie poistenia najčastejšie ku dňu prevzatia staveniska. Navrhujeme preto verejnému obstarávateľovi zváženie úpravy tohto ustanovenia a naviazanie splnenia tejto povinnosti na účinnosť zmluvy alebo prevzatie staveniska. Upraví verejný obstarávateľ predmetné ustanovenie?   
 
Odpoveď na otázku č. 1:
Verejný obstarávateľ požaduje uzavretie Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu  ako kontraktačnú podmienku pri uzatváraní zmluvy. Bez uzavretej poistnej zmluvy, verejný obstarávateľ nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy o dielo. Uzavretie zmluvy  nastane až v momente keď bude úspešný uchádzač k podpisu zmluvy vyzvaný. Jednostranne podpísanú zmluvu, ktorú predkladá uchádzač do ponuky, nie je možné považovať za podpis zmluvy. Ak je úspešný uchádzač vyzvaný k podpisu zmluvy je proces verejného obstarávania odsúhlasený. Preto Verejný obstarávateľ trvá na ním uvedenej formulácií o povinnosti mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu k podpisu zmluvy a ponecháva Návrhu zmluvy o dielo v platnom znení. Ak by verejný obstarávateľ pristúpil na úpravu článku v zmysle požiadavky, vystavil by sa riziku zmarenia celého obstarávania. V situácii ak by úspešný uchádzač neuzavrel poistnú zmluvu pri súčasnom znení podmienok uzatvorenia poistnej zmluvy, by mohol verejný obstarávateľ podpísať zmluvu o dielo s ďalším v poradí.  V opačnom prípade (znenie, ktoré navrhujete),  by musel zmluvu o dielo vypovedať pre nesplnenie zmluvných podmienok a celý proces obstarávania spustiť nanovo.
 
 
Otázka č. 2:
K bodu 11.1 návrhu Zmluvy o dielo, V zmysle ktorého je Prílohou č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že sa jedná o projektovú dokumentáciu, ktorá tvorila podklad v rámci verejného obstarávania a teda úlohou Zhotoviteľa je len jej nahratie na CD/DVD. Ostatné Prílohy č. 1. až 5. naopak musí pripraviť Zhotoviteľ.   
 
Odpoveď na otázku č. 2:
Projektová dokumentácia bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy nakoľko vymedzuje predmet plnenia zmluvy, pričom verejný obstarávateľ nikde v súťažných podkladoch ani v samotnej Zmluve o dielo neuvádza, že by ju mal zhotoviteľ diela vypracovať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo predkladať. Z vyššie uvedeného vyplýva, že táto Projektová dokumentácia bude totožná s Projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Ostatné prílohy č.1 až 5 uchádzač predkladá v súlade s SP.
 
 
Otázka č. 3:
K bodu 11.3 návrhu Zmluvy o dielo. Z dôvodu, že účinnosť zmluvy je naviazaná na splnenie odkladacej podmienky, o ktorej splnení sa Zhotoviteľ môže dozvedieť len od Objednávateľa ako aj na skutočnosť, že viaceré povinnosti Zhotoviteľa sú naviazané na účinnosť zmluvy (zloženie výkonovej záruky, prevzatie staveniska a pod.) žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie vety na koniec bodu 11.3: „Objednávateľ bezodkladne písomne oznámi Zhotoviteľovi, že zmluva nadobudla účinnosť.“ V prípade, že verejný obstarávateľ navrhovanú vetu nedoplní, prosím o vysvetlenie akým spôsobom sa Zhotoviteľ dozvie o účinnosti Zmluvy a ako má zabezpečiť splnenie povinností naviazaných na nadobudnutie účinnosti. Ďakujeme  
 
Odpoveď na otázku č. 3:
Keďže verejným obstarávateľom je obec tak v súlade s platnou legislatívou (zákonom o slobodnom prístupe k informáciám) je povinná zverejniť platnú zmluvu. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia verejným obstarávateľom na jeho web sídle. V záujme verejného obstarávateľa je, aby účinnosť, ktorá je naviazaná na zverejnenie platnej zmluvy nastala čím skôr. Zverejnenie zmluvy zhotoviteľ môže sledovať na web sídle (stránke) verejného obstarávateľa.
 
 
Otázka č. 4:
K bodu 5.3 návrhu Zmluvy o dielo, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.“ Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť, ako sa bude postupovať v prípade, že odstránenie vady technicky nebude možné vykonať do 7 kalendárnych dní? Pýtame sa vzhľadom na uplatňovanie nárokov podľa bodu 5.5 Zmluvy. Bolo by možné upraviť znenie predmetného ustanovenia na ...v čo najkratšom možnom termíne dohodnutom zmluvnými stranami?
 
Odpoveď na otázku č. 4:
Verejný obstarávateľ má za to, že dielo bude zhotoviteľom vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou  a teda nebude vykazovať také nedostatky, ktoré by nebolo možné odstrániť do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady.
Verejný obstarávateľ nemení znenie uvedeného článku Zmluvy o dielo.
12.04.2021 08:15:50 Otvoriť celú žiadosť

Prihlásenie/Registrácia