Vitajte ! Úspešne ste prešli na odkaz zákazky.

Prihlásenie/Registrácia

Názov verejného obstarávania : Biel - rozšírenie tlakovej kanalizácie

Informácie k verejnému obstarávaniu

Kód obstarávania FUR000081
Názov obstarávania Biel - rozšírenie tlakovej kanalizácie
Značka obstarávania vo vestníku verejného obstarávania 32494 - WYP
Lehota predkladania ponúk 16.08.2021 10:00:00
Otváranie ponúk 17.08.2021 10:00:00

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa Obec Biel
Ulica Hlavná 48
PSČ 076 41
Mesto Biel
IČO 00331317
Kontaktná osoba u verejného obstarávateľa
Kontakt PhDr. Katarína Uličná
Telefonický kontakt 0911295519
Kontaktný e-mail katarina.ulicna@ultimaratio.sk
Údaje o obstarávaní
Zverejnené vo vestníku 159
Pod značkou 32494 - WYP
Linka na vestník https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html
Dátum odoslania súťažných podkladov do vestníka verejného obstarávania 2021-07-09
Linka profil obstarávateľa na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6304
Linka profil zákazky na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432748?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6304
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Zobraziť súťažné podklady

V tejto sekcii sú sprístupnené Súťažne podklady a sprievodná dokumentácia. V sekcii sú resp. budú sprístupňované aj doplňujúce dokumenty resp. upravené Súťažné podklady, ktoré vznikli na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Sekcia obsahuje záznamy o zverejnených súťažných podkladov vo forme dátumu zverejnenia, odkaz na zverejnené oznámenie ako aj odkaz na profil vereného obstarávateľa, osoby podľa § 8 resp. obstarávateľa a profil zákazky.


Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Evidencia oznámení obstarávateľa zverejnených na portáli IS PLUTO obsahuje záznamy o zverejnených oznámeniach vo forme dátumu a času zverejnenia a textu oznámenia.

Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Zverejnené Oznámenie
2021-08-02 13:02:42
Verejný obstarávateľ mení nasledovné termíny:
Lehota na predkladanie ponúk:
Namiesto:
9.8.2021 10:00
má byť:
16.8.2021 10:00

Podmienky na otváranie ponúk:
Dátum a čas:
Namiesto:
10.8.2021 o 10:00
má byť:
17.8.2021 o 10:00
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Evidencia žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a ich zodpovedania. Obsahuje dátum a čas vytvorenia žiadosti, dátum a čas odpovede na žiadosť. Ďalej tu sú zobrazené plné textácie žiadosti a odpovede na žiadosť o vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Číslo žiadosti Znenie žiadosti o vysvetlenie Žiadosť prijatá Text odpovede na žiadosť Odpoveď zverejnená
1
Otázka č. 1:
Vo výzve na predkladanie ponúk v
Stručnom opise je uvedené, že
predmetom zákazky je 6 uvedených
objektov. Vo Výkaze výmer je 6 +
2 objekty. Sú objekty PS 01
Strojnotechnologické,
elektrotechnické a telemetrické
zariadenie a Realizačný projekt
uvedené vo Výkaze výmer
predmetom verejného
obstarávania?

Otázka č. 2:
Realizačný projekt obsahuje
položku Projektové práce -
náklady na ocenenie stavby
rozpočet skutočného vykonania.
Má v tomto objekte naceniť
uchádzač len náklady na projekt
skutočného vyhotovenia diela?
27.07.2021 06:34:19
Odpoveď na otázku č. 1:
Áno, objekty PS 01 a 02 sú súčasťou verejného obstarávania.
 
Odpoveď na otázku č. 2:
Je potrebné naceniť - realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia.
03.08.2021 06:33:19 Otvoriť celú žiadosť
2
Otázka č. 1:
Vo Výkaze výmer je oplotenie,
ktoré má železobetónové
stĺpiky 52 + 16 ks/bez vzpier/ a
80 m pletiva. Môže verejný
obstarávateľ doplniť výkres k
plotu? Zo zadaných údajov nám
vyplýva, že vzdialenosť medzi
stĺpikmi je len cca 1,25 m. Tak to
verejný obstarávateľ požaduje
naceniť?

Otázka č. 2:
K naceneniu telemetrie potrebujeme
informáciu kde má byť vyvedený
signál. Doplní verejný
obstarávateľ túto informáciu?
27.07.2021 08:34:16
Odpoveď na otázku č. 1:
K oploteniu sa výkres nebude dopĺňať - bude to predmetom realizačného projektu podľa požiadavky obstarávateľa na tváre miesta. Vzory  - budú určené pri realizačnom projekte - výkaz výmer sa nebude dopĺňať.
 
Odpoveď na otázku č. 2:
Telemetria - bude až v realizačnom projekte po dohode s obcou a VVS.  Teraz to nie je možné určiť.
03.08.2021 06:34:36 Otvoriť celú žiadosť
3
Otázka č. 1:
Vo Výkaze výmer SO 02 je položka
č. 39 Rúra na tlakovú
kanalizáciu SDR 11, d 90x5,4 mm,
dĺ. 100 m, materiál: PE-100 RC -
878m. Ak je hrúbka steny 5,4mm tak
je na tlak SDR17 PN10 - ale pri
položke je uvedený tlak SDR11
PN16 to je hrúbka steny 8,2mm.
Žiadame verejného obstarávateľa
o jednoznačné určenie tejto
rúry.
28.07.2021 12:42:22
Platí rúra SDR17 PN10.
03.08.2021 06:35:05 Otvoriť celú žiadosť
4
Otázka č. 1 
V zmluve o dielo v článku IV.
Práva a povinnosti zmluvných
strán, bod 3. Práva a povinnosti
Zhotoviteľa písm. d) sa uvádza:
„Zhotoviteľ je povinný
uzavrieť poistenie zodpovednosti
za škodu platné počas
realizácie projektu do 10 dní od
podpisu Zmluvy. Výška poistenia
je minimálne v hodnote ceny
projektu s DPH podľa bodu II.1
Zmluvy.“

Žiadame VO,  o zmenu termínu
predloženia poistnej zmluvy, až
na termín odovzdania staveniska,
keďže je nehospodárne platiť
poistenie za dielo, ktoré ešte
nebolo začaté.
30.07.2021 07:37:15
Účelom predmetného článku zmluvy o dielo je docieliť, aby Zhotoviteľ mal počas realizácie Diela podpísanú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu platnú počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy.
Ustanovenie článku IV. bod 3. písm. d) návrhu Zmluvy o dielo ostáva nezmenené.
03.08.2021 06:35:32 Otvoriť celú žiadosť
5
Vo výkaze výmer viacerých
objektov stavby nie sú v
niektorých položkách uvedené
žiadne hodnoty ich množstiev. Vo
všetkých položkách je
vyjadrená hodnota množstva v
%-tách. Jedná sa o nasledovné
položky:

Objekt: SO 01-Čerpacie stanice
č.1-č.6:
Poradové číslo položky 62.
Presun hmôt pre kovové stavebné
doplnkové konštrukcie v objektoch
výšky do 6 m 
Poradové číslo položky 67.
Murárske výpomoci
Poradové číslo položky 68.
Podružný materiál
Poradové číslo položky 69.
Podiel pridružených výkonov

Objekt: SO 03-Gravitačná
kanalizácia:
Poradové číslo položky 70.
Murárske výpomoci
Poradové číslo položky 71.
Podružný materiál
Poradové číslo položky 72.
Podiel pridružených výkonov

Objekt: SO 06-Pretláčanie pod
komunikáciami
Poradové číslo položky 31.
Murárske výpomoci
Poradové číslo položky 32.
Podružný materiál
Poradové číslo položky 33.
Podiel pridružených výkonov

Objekt: PS 01
Strojnotechnologické,
elektrotechnické a telemetrické
zariadenie:
Poradové číslo položky 4.
Mimostavenisková doprava
Poradové číslo položky 5.
Murárske výpomoci
Poradové číslo položky 6.
Presun dodávok
Poradové číslo položky 7.
Podiel pridružených výkonov

Žiadame o vysvetlenie, či má
uchádzač pri naceňovaní týchto
položiek uvažovať s množstvom 0
alebo budú obstarávateľom
uvedené presné hodnoty, s
ktorými bude uchádzač uvažovať
pri tvorbe cenovej ponuky?
04.08.2021 14:25:10
Každý zhotoviteľ si musí zohľadniť tieto práce v rámci svojich možností - v akej sume ich bude naceňovať.
 
Presné hodnoty sa na to nedajú stanoviť ani v rámci realizačného projektu.
Zhotovitelia si ich musia naceniť v rámci svojich kalkulačných cien - nakoľko na stavbe budú musieť byť zrealizované.
05.08.2021 11:51:59 Otvoriť celú žiadosť
6
Otázka II. 
Žiadame VO, o odôvodnenie potreby
poistenia podľa  článku IV.
Práva a povinnosti zmluvných
strán, bod 3. Práva a povinnosti
Zhotoviteľa písm. d) a odpovede
na našu Otázku č. 1, a to z
akého dôvodu nestačí
predložiť poistnú zmluvu až k
termínu odovzdania staveniska? V
opačnom prípade žiadame VO, o
zmenu termínu predloženia
poistnej zmluvy, až na termín
odovzdania staveniska, keďže je
nehospodárne platiť poistenie za
dielo, ktoré ešte nebolo
začaté.
05.08.2021 10:32:23
Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu predkladá len úspešný uchádzač.
Uvedená zákazka je financovaná z prostriedkov Európskej únie a podlieha kontrole zo strany riadiacich orgánov, ktoré požadujú, aby boli všetky povinnosť úspešného uchádzača splnené k žiadosti o vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania.
Ide o štandardnú formuláciu znenia povinností úspešného uchádzača, ktorá je zo strany riadiacich orgánov akceptovaná.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ nemení znenie zmluvy o dielo.
 
Požadované poistenie je forma zabezpečovacieho inštitútu, ktorý má zabezpečiť ochranu verejného majetku. Verejný obstarávateľ trvá na uvedenom znení, lebo chce mať zabezpečovací inštitút účinný od prvého dňa možnosti realizácie diela, ktorý začína prvým dňom odovzdania staveniska.
 
Verejný obstarávateľ neodovzdá stavenisko skôr, ako budú splnené všetky povinnosti, ktoré zabezpečia ochranu verejného majetku – teda aj predloženie poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu.  
 
V tejto súvislosti verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje na povinnosť uchádzača, ktorá ja uvedená v Súťažných podkladoch, v časti D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia nasledovne:
„Uchádzač musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach projektovej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú  priamo vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre realizáciu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.“
06.08.2021 06:15:07 Otvoriť celú žiadosť
7
Otázka č. 1
V Zozname kľúčových stavebných
materiálov a výrobkov je okrem
iného „Kryt cementobetónový
cestných komunikácií skupiny CB
II pre TDZ II, III a IV, hr. 100
mm“ a „Kryt cementobetónový
cestných komunikácií skupiny CB
II pre TDZ II, III a IV, hr. 200
mm“. Tento cementobetón nie je
možné v obci Biel použiť 
nakoľko žiadna betonáreň v
okruhu 100 km nemá na takýto
betón certifikáciu. Zároveň
platí, že doba pre prepravu
betónu CB II nemôže presiahnuť
60 min. Z uvedeného vyplýva, že
projekt je za týchto podmienok
technologicky nezrealizovateľný.
Žiadame verejného obstarávateľa
o zaujatie stanoviska k tejto
požiadavke na materiál krytu 
cestnej komunikácie.
05.08.2021 13:08:36
Navrhnuté vrstvy boli autorizovaným projektantom naprojektované v zmysle platných technických noriem a príslušných predpisov. Príslušný stavebný materiál si musí uchádzač zaobstarať sám na vlastnú zodpovednosť, ale pri dodržaní kvality požadovanej v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ a autorizovaný projektant zhotovujúci projektovú dokumentáciu nemá za úlohu zisťovať dostupnosť materiálov v okolí realizácie predmetu zákazky. Uchádzač má zo zákona o verejnom obstarávaní možnosť navrhnúť ekvivalentné riešenie a predložiť verejnému obstarávateľovi ekvivalent materiálov za podmienok dodržania nariadení a pokynov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní a v platných technických normách a príslušných predpisoch. Uchádzač teda môže verejnému obstarávateľovi predložiť ekvivalent pre „Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm“ a „Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm“.
06.08.2021 06:15:37 Otvoriť celú žiadosť
8
Otázka č. 1
V rámci Vysvetľovania
súťažných podkladov 3, Odpoveď
na otázku č. 2 uviedol verejný
obstarávateľ, že „Uchádzač
má zo zákona o verejnom
obstarávaní možnosť navrhnúť
ekvivalentné riešenie a
predložiť verejnému
obstarávateľovi ekvivalent
materiálov za podmienok dodržania
nariadení  a pokynov uvedených v
zákone o verejnom obstarávaní a
v platných technických normách a
príslušných predpisoch.“
Nakoľko pre Kryt cementobetónový
cestných komunikácií skupiny CB
II pre TDZ II, III a IV neexistuje
ekvivalent rovnakej, resp. vyššej
kvality, žiadame verejného
obstarávateľa o stanovisko ako
má uchádzač postupovať. 

Otázka č. 2
V objekte SO 05 NN prípojky je v
položke č. 8 nulové množstvo.
Má túto položku uchádzač
vynechať?
06.08.2021 09:01:23
Odpoveď na otázku č. 1:
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť výkaz výmer tak ako je uvedený a predložiť kópie (kópie nemusia byť úradne overené) skúšobných protokolov alebo osvedčení vydaných orgánmi posudzovania zhody výrobku pre všetky výrobky uvedené v Zozname kľúčových stavebných materiálov a výrobkov.
 
Odpoveď na otázku č. 2:
V objekte SO 05 NN prípojky verejný obstarávateľ opravuje množstvo v položke č. 8 na 12 ks, tak ako je to uvedené v prílohe E.2 - Výkaz výmer_oprava_9.8.2021 zverejnenej v IS PLUTO v časti Súťažné podklady.
09.08.2021 08:49:56 Otvoriť celú žiadosť
9
Otázka č.1
Vzhľadom na zmeny v súťažných
podkladoch žiadame verejného
obstarávateľa o predĺženie
termínu na spracovanie ponuky pre
uchádzačov
10.08.2021 10:17:04
Vysvetlenie Súťažných podkladov verejný obstarávateľ vykonal dňa 9.8.2021 teda viac ako 3 pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk, čo bolo vykonané v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
 
Z povahy opravy súťažných podkladov nevyplývala nutnosť predĺžiť lehotu, jednalo sa o zmenu v jednej položke vo výkaze výmere (zmenil sa počt ks), toto bolo farebne všetkým uchádzačom vyznačené a takto doručené prostredníctvom IS PLUTO, uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a zároveň nedošlo k zmene technických parametrov v uvedenej položke.
 
Verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.
10.08.2021 13:38:01 Otvoriť celú žiadosť

Prihlásenie/Registrácia