Vitajte ! Úspešne ste prešli na odkaz zákazky.

Prihlásenie/Registrácia

Názov verejného obstarávania : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj

Informácie k verejnému obstarávaniu

Kód obstarávania FUR000139
Názov obstarávania Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
Značka obstarávania vo vestníku verejného obstarávania 57230 - WYP
Lehota predkladania ponúk 14.12.2021 10:00:00
Otváranie ponúk 15.12.2021 10:00:00

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa Obec Havaj
Ulica Havaj 13
PSČ 09023
Mesto Havaj
IČO 0330469
Kontaktná osoba u verejného obstarávateľa
Kontakt N/A
Telefonický kontakt 0911561160
Kontaktný e-mail karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
Údaje o obstarávaní
Zverejnené vo vestníku 273
Pod značkou 57230 - WYP
Linka na vestník https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533000
Dátum odoslania súťažných podkladov do vestníka verejného obstarávania 2021-11-23
Linka profil obstarávateľa na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6220
Linka profil zákazky na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435563
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Zobraziť súťažné podklady

V tejto sekcii sú sprístupnené Súťažne podklady a sprievodná dokumentácia. V sekcii sú resp. budú sprístupňované aj doplňujúce dokumenty resp. upravené Súťažné podklady, ktoré vznikli na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Sekcia obsahuje záznamy o zverejnených súťažných podkladov vo forme dátumu zverejnenia, odkaz na zverejnené oznámenie ako aj odkaz na profil vereného obstarávateľa, osoby podľa § 8 resp. obstarávateľa a profil zákazky.


Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Evidencia oznámení obstarávateľa zverejnených na portáli IS PLUTO obsahuje záznamy o zverejnených oznámeniach vo forme dátumu a času zverejnenia a textu oznámenia.

Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Informácia : Aktuálne obstarávateľ nepridal žiadne oznámenie.
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Evidencia žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a ich zodpovedania. Obsahuje dátum a čas vytvorenia žiadosti, dátum a čas odpovede na žiadosť. Ďalej tu sú zobrazené plné textácie žiadosti a odpovede na žiadosť o vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Informácia : Aktuálne neboli pridané žiadne otázky na dané verejné obstarávanie.

Prihlásenie/Registrácia