Vitajte ! Úspešne ste prešli na odkaz zákazky.

Prihlásenie/Registrácia

Názov verejného obstarávania : Stavebný dozor - Prestavba bývalej školy na budovu EXPO

Informácie k verejnému obstarávaniu

Kód obstarávania GUR000006
Názov obstarávania Stavebný dozor - Prestavba bývalej školy na budovu EXPO
Značka obstarávania vo vestníku verejného obstarávania N/A
Lehota predkladania ponúk 09.02.2022 09:00:00
Otváranie ponúk N/A

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa Obec Veľký Horeš
Ulica Družstevná ulica 333/2
PSČ 076 52
Mesto Veľký Horeš
IČO 00332089
Kontaktná osoba u verejného obstarávateľa
Kontakt Ing. Lucia Priadková
Telefonický kontakt 0918566382
Kontaktný e-mail lucia.priadkova@ultimaratio.sk
Údaje o obstarávaní
Zverejnené vo vestníku N/A
Pod značkou N/A
Linka na vestník N/A
Dátum odoslania súťažných podkladov do vestníka verejného obstarávania N/A
Linka profil obstarávateľa na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6379
Linka profil zákazky na ÚVO N/A
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Zobraziť súťažné podklady

V tejto sekcii sú sprístupnené Súťažne podklady a sprievodná dokumentácia. V sekcii sú resp. budú sprístupňované aj doplňujúce dokumenty resp. upravené Súťažné podklady, ktoré vznikli na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Sekcia obsahuje záznamy o zverejnených súťažných podkladov vo forme dátumu zverejnenia, odkaz na zverejnené oznámenie ako aj odkaz na profil vereného obstarávateľa, osoby podľa § 8 resp. obstarávateľa a profil zákazky.


Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Evidencia oznámení obstarávateľa zverejnených na portáli IS PLUTO obsahuje záznamy o zverejnených oznámeniach vo forme dátumu a času zverejnenia a textu oznámenia.

Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Informácia : Aktuálne obstarávateľ nepridal žiadne oznámenie.
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Evidencia žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a ich zodpovedania. Obsahuje dátum a čas vytvorenia žiadosti, dátum a čas odpovede na žiadosť. Ďalej tu sú zobrazené plné textácie žiadosti a odpovede na žiadosť o vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Informácia : Aktuálne neboli pridané žiadne otázky na dané verejné obstarávanie.

Prihlásenie/Registrácia