Vitajte ! Úspešne ste prešli na odkaz zákazky.

Prihlásenie/Registrácia

Názov verejného obstarávania : Multifunkčná hala Bernolákovo

Informácie k verejnému obstarávaniu

Kód obstarávania GUR000124
Názov obstarávania Multifunkčná hala Bernolákovo
Značka obstarávania vo vestníku verejného obstarávania 556 - WYP
Lehota predkladania ponúk 05.04.2023 10:00:00
Otváranie ponúk 06.04.2023 10:00:00

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa Obec Bernolákovo
Ulica Hlavná 111
PSČ 90027
Mesto Bernolákovo
IČO 00304662
Kontaktná osoba u verejného obstarávateľa
Kontakt Ing. Milan Cupra
Telefonický kontakt 0911561160
Kontaktný e-mail obstaravac8@ultimaratio.sk
Údaje o obstarávaní
Zverejnené vo vestníku 6
Pod značkou 556 - WYP
Linka na vestník https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/588623
Dátum odoslania súťažných podkladov do vestníka verejného obstarávania 2023-01-05
Linka profil obstarávateľa na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4116
Linka profil zákazky na ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/456038?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4116
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Zobraziť súťažné podklady

V tejto sekcii sú sprístupnené Súťažne podklady a sprievodná dokumentácia. V sekcii sú resp. budú sprístupňované aj doplňujúce dokumenty resp. upravené Súťažné podklady, ktoré vznikli na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Sekcia obsahuje záznamy o zverejnených súťažných podkladov vo forme dátumu zverejnenia, odkaz na zverejnené oznámenie ako aj odkaz na profil vereného obstarávateľa, osoby podľa § 8 resp. obstarávateľa a profil zákazky.


Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Evidencia oznámení obstarávateľa zverejnených na portáli IS PLUTO obsahuje záznamy o zverejnených oznámeniach vo forme dátumu a času zverejnenia a textu oznámenia.

Oznámenia obstarávateľa k verejnému obstarávaniu

Zverejnené Oznámenie
2023-03-17 12:51:49
Verejný obstarávateľ zmenil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Všetky informácie sú
uvedené na linku: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1792/ a súvisiace dokumenty nájdete v sekcii
stiahnuť súťažne podklady.
2023-03-10 12:57:14
Verejný obstarávateľ zmenil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Všetky informácie sú
uvedené na linku: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1792/ a súvisiace dokumenty nájdete v sekcii
stiahnuť súťažne podklady.
2023-03-02 13:17:39
Verejný obstarávateľ zmenil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Všetky informácie sú
uvedené na linku: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1792/ a súvisiace dokumenty nájdete v sekcii
stiahnuť súťažne podklady.
2023-02-09 11:19:21
Verejný obstarávateľ zmenil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Všetky informácie sú
uvedené na linku: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1792/ a súvisiace dokumenty nájdete v sekcii
stiahnuť súťažne podklady.
2023-01-26 15:49:25
Verejný obstarávateľ zmenil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Všetky informácie sú
uvedené na linku: https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1792/ a súvisiace dokumenty nájdete v sekcii
stiahnuť súťažne podklady.
Informácia o obsahu bloku

Popis obsahu bloku Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Evidencia žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a ich zodpovedania. Obsahuje dátum a čas vytvorenia žiadosti, dátum a čas odpovede na žiadosť. Ďalej tu sú zobrazené plné textácie žiadosti a odpovede na žiadosť o vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Číslo žiadosti Znenie žiadosti o vysvetlenie Žiadosť prijatá Text odpovede na žiadosť Odpoveď zverejnená
1
              
12.01.2023 20:22:04
Verejný obstarávateľ zverejnil v
priečinku stiahnuť súťažne
podklady návod na použitie IS
PLUTO ktorý je prílohou
súťažných podkladov.
12.01.2023 20:55:38 Otvoriť celú žiadosť
2
Dobrý deň.
Otázka č. 1 Podľa § 42 ods. 1 v
spojení s § 10 zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní
má povinnosť verejný
obstarávateľ ( budúci
objednávateľ ) poskytnúť
záujemcom ( budúcim zhotoviteľom
) také súťažné podklady,
ktoré obsahujú jednoznačný,
úplný, nestranný, bezchybný a
transparentne spracovaný opis
predmetu zákazky, aby jednotliví
záujemcovia nemali problém s
vypracovaním svojich cenových
ponúk a súčasne bola
zabezpečená vzájomná
porovnateľnosť ponúk
uchádzačov. Sú vypracované
súťažné podklady vo vzájomnej
súvislosti a každá ich
jednotlivá časť v bezchybnom
stave a vzájomnom súlade tak, že
spĺňajú podmienky ust. § 42
ods. 1 v spojení s § 10 zákona
č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní ? 

Otázka č. 2 Je materiál a rozsah
stavebných výrobkov, prác a
technológii definovaný v
dodaných súťažných podkladoch
predmetného obstarávania v časti
„výkaz – výmer„ v riadnom
vzájomnom súlade s Projektovou
dokumentáciou ďalej len „PD“
(výkresová časť, súhrnné
správy, technické správy,
tabuľky, výpočty,
atď.),Stavebným povolením
vrátane vyjadrení dotknutých
strán konania a skutkovým stavom
na mieste budúcej realizácie
diela vrátane všetkých potrieb
predmetnej stavby (diela), rozsahu,
druhu a množstiev materiálov,
prác a technológii potrebných na
riadne zrealizovanie budúceho
diela v rozsahu požadovanom
obstarávateľom vo verejnom
obstarávaní? Obsahuje doklad
„výkaz-výmer“ všetky práce
na riadne zhotovenie diela v
rozsahu požadovanom
obstarávateľom vo verejnom
obstarávaní? 

Otázka č.3 Stavebné materiály a
technológie navrhnuté -
obsiahnuté v predmetných
súťažných podkladoch v časti 
PD sú bežne dostupné aktuálne
na trhoch EÚ? 

Otázka č.4 Sú súťažné
podklady najmä v časti PD
vzájomne a samostatne v bezchybnom
súlade? 

Otázka č. 5 Je PD vypracovaná
riadne, úplne a správne a teda
najmä obsahuje všetky potrebné
konštrukčné riešenia,
technické detaily, statiku, rezy,
pohľady, skladby, všetky rozmery
a výmery potrebné a nevyhnutné
na riadne vykonanie diela? 

Otázka č.6 Je PD vyhotovená a
následne výrobne rozmerovo
okótovaná tak, aby bolo dielo
zrealizoveteľné v súlade a v
rozsahu podľa dokladu „výkaz
– výmer“? 

Otázka č.7 Sú rozmery a výmery
uvedené v PD zosúladené so
všetkými potrebami nevyhnutnými
na riadne vykonanie diela?   

Otázka č. 8 Sú rozmery a výmery
uvedené v PD zosúladené a
presné so skutkovým stavom a
jestvujúcimi miestnymi podmienkami
na stavenisku? 

Otázka č.9 Sú jednotlivé
profesie v rámci PD vzájomne
navrhnuté, technicky, rozmerovo a
polohovo zosúladené? 

Otázka č.10 Obsahuje PD všetko
potrebné na riadne zrealizovanie
diela bez nutnosti ďalších
naviac prác, dodávok materiálov,
tovarov a služieb nad rámec
uvedených prác a dodávok
materiálov, tovarov a služieb (
čo do ich druhu, množstva a
objemu ) v doklade „výkaze –
výmer“, ktorý tvorí súčasť
súťažných podkladov v časti
PD? 

Otázka č.11 Sú v PD zapracované
a zohľadnené všetky podmienky a
vyjadrenia všetkých dotknutých a
kompetentných strán uvedených v
rámci stavebného konania v zmysle
stavebného zákona? 

Otázka č.12 Disponuje
obstarávateľ ku dňu vyhlásenia
obstarávania všetkými súhlasmi
a vyjadreniami dotknutých
orgánov, tretích strán a teda
nebude už v cene potrebné
dodatočne premietnuť ďalšie
podmienky realizácie stavby? 

Otázka č.13 Je miesto na
vykonanie diela bez akýchkoľvek
právnych a/alebo skutkových vád
(napr. podzemné inžinierske
siete, nestabilné podložie,
spodné vody a pod.), ktoré by
neboli zrejmé zo súťažných
podkladov a ktorých existencia by
spôsobila predĺženie termínu
realizácie diela a/alebo
zvýšenie nákladov na zhotovenie
diela? 

Otázka č. 14 Má obstarávateľ
zabezpečené financovanie zákazky
tak, aby dodržal lehoty splatnosti
záväzkov v súlade s ust. 340b
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení a bez
ohľadu na lehoty splatnosti
určené v obstarávateľom
predloženej zmluve o dielo, ktoré
by boli v rozpore s predmetným
ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom
znení? Ak nie, akým spôsobom
zabezpečí obstarávateľ úhradu
záväzkov v zákonných lehotách
splatnosti v súlade s ust. 340b
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení? 

Otázka č. 15 Žiadame verejného
obstarávateľa o vysvetlenie, kto
bude v prípade vzniku naviac prác
niesť náklady na spracovanie
doplňujúceho/chýbajúceho
výkazu výmer (ak sa v pôvodnom
výkaze výmer takéto práce
nevyskytovali)?

Ďakujeme.
12.01.2023 14:28:49
Verejný obstarávateľ vypracoval Súťažné podklady v zmysle § 42 Zákona o verejnom obstarávaní, pri zachovaní všetkých princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
 
Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier.
 
Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.
 
Ostatné otázky budú zodpovedané samostatne.
12.01.2023 21:07:05 Otvoriť celú žiadosť
3
Je materiál a rozsah stavebných
výrobkov, prác a technológii
definovaný v dodaných
súťažných podkladoch
predmetného obstarávania v časti
„výkaz – výmer„ v riadnom
vzájomnom súlade s Projektovou
dokumentáciou ďalej len „PD“
(výkresová časť, súhrnné
správy, technické správy,
tabuľky, výpočty,
atď.),Stavebným povolením
vrátane vyjadrení dotknutých
strán konania a skutkovým stavom
na mieste budúcej realizácie
diela vrátane všetkých potrieb
predmetnej stavby (diela), rozsahu,
druhu a množstiev materiálov,
prác a technológii potrebných na
riadne zrealizovanie budúceho
diela v rozsahu požadovanom
obstarávateľom vo verejnom
obstarávaní? Obsahuje doklad
„výkaz-výmer“ všetky práce
na riadne zhotovenie diela v
rozsahu požadovanom
obstarávateľom vo verejnom
obstarávaní?
12.01.2023 20:56:27
Opis predmetu zákazky je vo
vzájomnom súlade tak, aby na
základe neho bolo možné
zrealizovať budúce dielo v
požadovanom rozsahu. Výkaz výmer
je vypracovaný v rozsahu
požadovanom verejným
obstarávateľom. 

Výkaz výmer je podporným
dokumentom slúžiacim na ocenenie
stavby. Uchádzač do výkazu
výmer započítava všetky
výdavky, ktoré mu vzniknú s
realizáciou diela podľa
projektovej dokumentácie.
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. 

Kompletná projektová
dokumentácia bola vypracovaná v
súlade s platnou právnou
legislatívou.
12.01.2023 20:56:27 Otvoriť celú žiadosť
4
Stavebné materiály a technológie
navrhnuté - obsiahnuté v
predmetných súťažných
podkladoch v časti PD sú bežne
dostupné aktuálne na trhoch EÚ?
12.01.2023 20:57:14
Projektová dokumentácia bola
vypracovaná autorizovaným
projektantom. Naprojektovaná
stavba a konštrukcie v nej sú
navrhované v súlade s platnými
STN, EN. 

Na základe uvedeného má verejný
obstarávateľ za to, že
neexistuje dôvod predpokladať,
že by ktorýkoľvek z výrobkov
uvedených v Projektovej
dokumentácii nebol voľne
dostupný na trhu EÚ.
12.01.2023 20:57:14 Otvoriť celú žiadosť
5
Sú súťažné podklady najmä v
časti PD vzájomne a samostatne v
bezchybnom súlade?
12.01.2023 20:57:53
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.
12.01.2023 20:57:53 Otvoriť celú žiadosť
6
Je PD vypracovaná riadne, úplne a
správne a teda najmä obsahuje
všetky potrebné konštrukčné
riešenia, technické detaily,
statiku, rezy, pohľady, skladby,
všetky rozmery a výmery potrebné
a nevyhnutné na riadne vykonanie
diela?
12.01.2023 20:58:13
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.
12.01.2023 20:58:13 Otvoriť celú žiadosť
7
Je PD vyhotovená a následne
výrobne rozmerovo okótovaná tak,
aby bolo dielo zrealizoveteľné v
súlade a v rozsahu podľa dokladu
„výkaz – výmer“?
12.01.2023 20:58:51
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.

Výkaz výmer je podporným
dokumentom slúžiacim na ocenenie
stavby. Uchádzač do výkazu
výmer započítava všetky
výdavky, ktoré mu vzniknú s
realizáciou diela podľa
projektovej dokumentácie.
12.01.2023 20:59:39 Otvoriť celú žiadosť
8
Sú rozmery a výmery uvedené v PD
zosúladené so všetkými
potrebami nevyhnutnými na riadne
vykonanie diela?
12.01.2023 20:59:12
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.
12.01.2023 20:59:12 Otvoriť celú žiadosť
9
Sú rozmery a výmery uvedené v PD
zosúladené a presné so
skutkovým stavom a jestvujúcimi
miestnymi podmienkami na
stavenisku?
12.01.2023 20:59:43
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.
12.01.2023 20:59:43 Otvoriť celú žiadosť
10
Sú jednotlivé profesie v rámci
PD vzájomne navrhnuté, technicky,
rozmerovo a polohovo zosúladené?
12.01.2023 21:00:02
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.
12.01.2023 21:00:02 Otvoriť celú žiadosť
11
Obsahuje PD všetko potrebné na
riadne zrealizovanie diela bez
nutnosti ďalších naviac prác,
dodávok materiálov, tovarov a
služieb nad rámec uvedených
prác a dodávok materiálov,
tovarov a služieb ( čo do ich
druhu, množstva a objemu ) v
doklade „výkaze – výmer“,
ktorý tvorí súčasť
súťažných podkladov v časti
PD?
12.01.2023 21:00:25
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.

Výkaz výmer je podporným
dokumentom slúžiacim na ocenenie
stavby. Uchádzač do výkazu
výmer započítava všetky
výdavky, ktoré mu vzniknú s
realizáciou diela podľa
projektovej dokumentácie.

Dodávky a práce, ktoré sú
uvedené v Projektovej
dokumentácii, ale nie sú uvedené
v osobitných položkách Výkazu
výmer uchádzač započíta do
existujúcich položiek Výkazu
výmer.
12.01.2023 21:00:25 Otvoriť celú žiadosť
12
Sú v PD zapracované a
zohľadnené všetky podmienky a
vyjadrenia všetkých dotknutých a
kompetentných strán uvedených v
rámci stavebného konania v zmysle
stavebného zákona?
12.01.2023 21:00:56
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.

Verejný obstarávateľ disponuje
všetkými relevantnými
dokumentami nevyhnutnými k
začatiu procesu verejného
obstarávania.
12.01.2023 21:00:56 Otvoriť celú žiadosť
13
Disponuje obstarávateľ ku dňu
vyhlásenia obstarávania
všetkými súhlasmi a vyjadreniami
dotknutých orgánov, tretích
strán a teda nebude už v cene
potrebné dodatočne premietnuť
ďalšie podmienky realizácie
stavby?
12.01.2023 21:01:18
Projektovú dokumentáciu a s ňou
súvisiace podklady vypracovala
osoba odborne spôsobila na danú
činnosť – autorizovaný
stavebný inžinier. Kompletná
projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou
právnou legislatívou.

Naprojektovaná stavba a
konštrukcie v nej sú navrhované
v súlade s platnými STN, EN.

Verejný obstarávateľ disponuje
všetkými relevantnými
dokumentami nevyhnutnými k
začatiu procesu verejného
obstarávania.
12.01.2023 21:01:18 Otvoriť celú žiadosť
14
Je miesto na vykonanie diela bez
akýchkoľvek právnych a/alebo
skutkových vád (napr. podzemné
inžinierske siete, nestabilné
podložie, spodné vody a pod.),
ktoré by neboli zrejmé zo
súťažných podkladov a ktorých
existencia by spôsobila
predĺženie termínu realizácie
diela a/alebo zvýšenie nákladov
na zhotovenie diela?
12.01.2023 21:01:43
Verejnému obstarávateľovi nie sú známe žiadne skutkové alebo právne vady spojené s miestom plnenia zmluvy.
 
Všetky skutočnosti, ktoré sú verejnému obstarávateľovi známe a majú, alebo by mohli mať vplyv na cenu diela verejný obstarávateľ uviedol v Súťažných podkladoch a Projektovej dokumentácii.
12.01.2023 21:02:28 Otvoriť celú žiadosť
15
Má obstarávateľ zabezpečené
financovanie zákazky tak, aby
dodržal lehoty splatnosti
záväzkov v súlade s ust. 340b
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení a bez
ohľadu na lehoty splatnosti
určené v obstarávateľom
predloženej zmluve o dielo, ktoré
by boli v rozpore s predmetným
ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom
znení? Ak nie, akým spôsobom
zabezpečí obstarávateľ úhradu
záväzkov v zákonných lehotách
splatnosti v súlade s ust. 340b
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení?
12.01.2023 21:02:38
Financovanie predmetu zákazky je
zabezpečené tak, aby boli
zmluvné záväzky verejného
obstarávateľa voči
zhotoviteľovi diela splnené
riadne a včas.
12.01.2023 21:02:38 Otvoriť celú žiadosť
16
Žiadame verejného obstarávateľa
o vysvetlenie, kto bude v prípade
vzniku naviac prác niesť náklady
na spracovanie
doplňujúceho/chýbajúceho
výkazu výmer (ak sa v pôvodnom
výkaze výmer takéto práce
nevyskytovali)? Ďakujeme.
12.01.2023 21:03:04
V prípade, že sa počas
realizácie diela vyskytne
nevyhnutná potreba vykonať také
práce, dodávky materiálov,
tovarov a služieb čo do ich
druhu, množstva a objemu (tzv.
naviac práce ), ktoré nie sú
obsiahnuté vo výkaz výmer z
dôvodu, že ich v čase
vyhlásenia verejného
obstarávania nebolo možné
predpokladať, tak bude verejný
obstarávateľ postupovať podľa
§ 18 zákona verejnom
obstarávaní.

Zmeny a doplnky zmluvy, ktorá bude
výsledkom verejného
obstarávania, môžu byť
uskutočnené len formou
písomného dodatku uzavretého na
základe vzájomnej dohody
zmluvných strán.
12.01.2023 21:03:04 Otvoriť celú žiadosť
17
Dobrý deň,

Chcel by som Vás požiadať o
zaslanie Výkazu výmer k
predmetnej stavbe aj s kódmi
položiek z dôvodu presnejšieho
vypracovania rozpočtu.

Ďakujem.
13.01.2023 11:16:52
Verejný obstarávateľ kódy položiek neposkytuje.
 
Záujemca v procese verejného obstarávania sám navrhuje materiály a výrobky, ktoré hodlá pri realizácii predmetu zákazky použiť.
13.01.2023 15:00:31 Otvoriť celú žiadosť
18
Dobrý deň, radi by sme položili
verejnému obstarávateľovi
otázky :
Otázka č.1: akým spôsobom má
verejný obstarávateľ 
zabezpečené financovanie
zákazky?
Otázka č.2: Ktoré konkrétne
prílohy ZoD majú byť do
súťažnej ponuky predložené?
16.01.2023 15:03:27
Verejný obstarávateľ plánuje zákazku financovať z vlastných zdrojov.
 
Uchádzač predloží tie prílohy k zmluve, ktoré verejný obstarávateľ požaduje aby vypracoval a predložil vo svojej ponuke.  Prílohu č. 6 k ZoD poistnú zmluvu, bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača pri podpise zmluvy.
16.01.2023 22:20:51 Otvoriť celú žiadosť
19
Dobrý deň,
v verejným obstarávateľom
poskytnutých súťažných
podkladoch je uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk bod
III.1.3)Technická a odborná
spôsobilosť, že požaduje:
"Pre účely plnenia tejto
podmienky uchádzač preukáže
úspešnú realizáciu
stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako je
predmet zákazky prostredníctvom
zoznamu stavebných
prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného
obstarávania v celkovej hodnote
rovnej, alebo vyššej ako je
predpokladaná hodnota zákazky.
Za obdobné stavebné práce budú
považované stavebné práce
vykonávané v mimoriadnych
podmienkach v súlade s §2
písm. l vyhlášky č. 147/2013 Z.
z. Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností."
Nakoľko sa takéto práce: 
stavebné práce vykonávané v
mimoriadnych podmienkach v súlade
s §2
písm. l vyhlášky č. 147/2013 Z.
z. Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v predmetnej
zákazke nenachádzajú považujeme
túto podmienku za bezpredmetnú,
zbytočne obmedzujúcu a
netransparentnú.
Máme za to, že sa tam táto
špecifikácia obdobných
stavebných prác vyskytla omylom.
Upraví verejný obstarávateľ
túto podmienku? Alebo z akého
dôvodu je takto nastavená
špecifikácia obdobných
stavebných prác?
17.01.2023 10:57:24
Verejný obstarávateľ na uvedenej podmienke účasti trvá.
 
Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností č. 147/2013 Z.z., §2 písm. l. sa stavebnými prácami v mimoriadnych podmienkach rozumejú stavebné práce vykonávané súbežne s inými ako stavebnými prácami, práce v sťažených podmienkach a práce s osobitným nebezpečenstvom.
 
Stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky budú  z dôvodu priestorového usporiadania miesta výstavby (vnútro areálu základnej školy v Bernolákove) nevyhnutne vykonávané súbežne s inými ako stavebnými prácami a nebude možné vyhradiť samostatný oddelený priestor pre realizáciu stavebných prác a súvisiacich podporných  činností (stavenisková doprava, manipulácia s nákladom, skladovanie, prevádzka staveniska, atď...).
 
Z toho dôvodu verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zodpovedajúce skúsenosti s takýmto druhom stavebných prác a preukázanie týchto skúseností referenciami.
 
18.01.2023 15:40:49 Otvoriť celú žiadosť
20
Dovoľujeme si požiadať
verejného obstarávateľa o
vysvetlenie:
Vo vestníku verejného
obstarávania v časti Technická a
odborná spôsobilosť podľa §34
ods. 1 písm. b) požaduje verejný
obstarávateľ realizáciu
zákaziek  rovnakého alebo
podobného charakteru ako je
predmet zákazky prostredníctvom
zoznamu stavebných prác
uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného
obstarávania v celkovej hodnote
rovnej, alebo vyššej ako je
Predpokladaná hodnota zákazky.
 
Za obdobné stavebné práce budú
považované stavebné práce
vykonávané v mimoriadnych
podmienkach v súlade s §2 písm.
l vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.

Môže verejný obstarávateľ nám
objasniť prečo požaduje
stavebné práce vykonávané v
mimoriadnych podmienkach v súlade
s §2 písm. l vyhlášky č.
147/2013 Z. z. Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej
republiky? Máme za to, že
požadovaná podmienka účasti je
diskriminačná .


Veľmi pekne Vám vopred ďakujem
za zodpovedanie otázky.
18.01.2023 10:46:11
Verejný obstarávateľ zverejnil odpoveď na otázku č. 19
18.01.2023 15:42:16 Otvoriť celú žiadosť
21
              
20.01.2023 14:47:18
Verejný obstarávateľ doplnil projektovú dokumentáciu. Prílohy na stiahnutie nájdete v sekcii stiahnuť súťažne podklady v priečinku: doplnenie PD.
20.01.2023 14:48:42 Otvoriť celú žiadosť
22
Vážený verejný obstarávateľ,

Žiadame Vás o odôvodnenie
primeranosti požiadavky na
stanovenie minimálnej požadovanej
úrovne štandardov pre požiadavku
na preukázanie technickej a
odbornej spôsobilosti podľa §34
ods. 1 písm. b) ZVO. Vo výzve na
predkladanie ponúk v bode III.1.3)
uvádzate nasledovné: „Za
obdobné stavebné práce budú
považované stavebné práce
vykonávané v mimoriadnych
podmienkach v súlade s §2 písm.
l vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.“

Máme za to, že v zmysle §38 ods.
5 „Podmienky účasti, ktoré
verejný obstarávateľ a
obstarávateľ určia na
preukázanie splnenia finančného
a ekonomického postavenia a
technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musia byť
primerané a musia súvisieť s
predmetom zákazky alebo
koncesie.“ V súťažných
podkladoch však absentuje
akákoľvek informácia, ktorá by
potvrdzovala primeranosť danej
podmienky účasti.
23.01.2023 11:42:36
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnené niektorých zákonov (ZVO) v platnom znení nepožaduje uvedenie odôvodnenia primeranosti stanovenia podmienok účasti v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ na žiadosť o vysvetlenie záujemcu uvádza:
 
Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností č. 147/2013 Z.z., §2 písm. l. sa stavebnými prácami v mimoriadnych podmienkach rozumejú stavebné práce vykonávané súbežne s inými ako stavebnými prácami, práce v sťažených podmienkach a práce s osobitným nebezpečenstvom.
 
Stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky budú  z dôvodu priestorového usporiadania miesta výstavby (vnútro areálu základnej školy v Bernolákove) nevyhnutne vykonávané súbežne s inými ako stavebnými prácami a nebude možné vyhradiť samostatný oddelený priestor pre realizáciu stavebných prác a súvisiacich podporných činností (stavenisková doprava, manipulácia s nákladom, skladovanie, prevádzka staveniska, atď...). Stavebné práce bude potrebné vykonávať bez prerušenia činnosti základnej školy.
 
Z toho dôvodu verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zodpovedajúce skúsenosti s takýmto druhom stavebných prác a preukázanie týchto skúseností referenciami.
 
 
24.01.2023 22:23:43 Otvoriť celú žiadosť
23
Vážený verejný obstarávateľ,
žiadame Vás o odstránenie
odseku:
„Výmery položiek uvedené vo
výkaze výmer sú spracované
podľa projektovej dokumentácie a
uvádzajú sa pre zabezpečenie
spoločnej základne pre prípravu
ponúk v rámci verejnej súťaže.
Všetky práce, služby, činnosti
požadované v súťažných
podkladoch na realizáciu predmetu
zákazky, ktoré nie sú výslovne
uvedené alebo nevyplývajú priamo
z textu popisu položiek Výkazu
výmer je Zhotoviteľ povinný
zahrnúť do Ceny diela.“
zo súťažných podkladov
predmetnej zákazky časti E. Opis
predmetu zákazky.

 Uvedené požadujeme z dôvodu,
že projektová dokumentácia a
výkaz výmer tvoria súčasť
súťažných podkladov. Radi by
sme dali do pozornosti verejného
obstarávateľa niektoré odseky
§42 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní (ďalej len
„zákon“, ktoré pojednávajú
najmä o rovnakom zaobchádzaní s
uchádzačmi.
§ 42 Súťažné podklady

(1)	„Súťažné podklady sú
písomné, grafické alebo iné
podklady obsahujúce podrobné
vymedzenie predmetu zákazky. V
súťažných podkladoch verejný
obstarávateľ a obstarávateľ
uvedú všetky okolnosti, ktoré
budú dôležité na plnenie zmluvy
a na vypracovanie ponuky. Opis
predmetu zákazky môže odkazovať
aj na osobitný postup alebo
metódu výroby alebo poskytovania
požadovaných tovarov, stavebných
prác alebo služieb, ako aj na
osobitný postup inej fázy ich
životného cyklu, a to aj vtedy,
ak tieto faktory netvoria súčasť
ich hmotnej podstaty, musia však
súvisieť s predmetom zákazky a
byť primerané jej hodnote a
cieľom. Predmet zákazky musí
verejný obstarávateľ a
obstarávateľ opísať
jednoznačne, úplne a nestranne na
základe technických požiadaviek
podľa prílohy č. 3. Technické
požiadavky 

a)	zohľadnia požiadavky
dostupnosti pre osoby so
zdravotným postihnutím a
riešenia vhodné pre všetkých
užívateľov okrem náležite
odôvodnených prípadov; ak
právne záväzné akty Európskej
únie ustanovujú záväzné
požiadavky dostupnosti pre osoby
so zdravotným postihnutím alebo
riešenia vhodné pre všetkých
užívateľov, v technických
požiadavkách verejný
obstarávateľ a obstarávateľ
uvedú odkaz na príslušné
právne záväzné akty Európskej
únie, 

b)	musia byť určené tak, aby bol
zabezpečený rovnaký prístup pre
všetkých uchádzačov alebo
záujemcov a zabezpečená
hospodárska súťaž.“

Na základe vyššie uvedeného
máme za to, že prijímateľ
postupuje v rozpore so základnými
princípmi, najmä princípom
rovnakého zaobchádzania, keď sa
na uchádzača snaží preniesť
zodpovednosť za vymedzenie rozsahu
predmetu zákazky napriek tomu, že
je jeho povinnosťou opísať
predmet zákazky jednoznačne a
úplne. V prípade, že
prijímateľ má vedomosť o tom,
že súčasťou predmetu zákazky
sú aj iné práce ako tie, ktoré
sú vymedzené v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer
máme za to, že je povinný ich
uviesť.

Žiadame prijímateľa o
poskytnutie relevantných podkladov
pre vypracovanie rozsahu
stavebných prác a materiálov,
ktoré sú zahrnuté v cene diela,
ktoré vyplývajú alebo musia
technicky byť zrealizované
vzhľadom na dielo a/alebo jeho
rozsah a/alebo jeho povahu a/alebo
aj s prihliadnutím na charakter a
stav diela.
23.01.2023 14:06:47
Súťažné podklady boli s odbornou starostlivosťou vypracované tak, aby spĺňali zákonné požiadavky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou. Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
Predmetom obstarávanie je zhotovenie diela. Dielo má byť zhotovené na základe projektovej dokumentácie, informácii predložených v technických správach a na základe platnej legislatívy pre oblasť stavebníctva. Predložený Výkaz výmer slúži ako podklad pre prípravu cenovej ponuky, ktorá má byť spracovaná spôsobom, ktorý zabezpečí riadne a kvalitné zhotovenie diela. Samotný výkaz výmer nepostačuje na vymedzenie predmetu zákazky, nakoľko výkaz výmer je len doplňujúci, resp. podporný dokument obsahujúci súbor položiek stavebných prác. V prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, je obsahom súťažných podkladov projektová dokumentácia, ktorá jednoznačne vymedzí predmet zákazky, pokiaľ ide o podrobnosti technicko-ekonomického, architektonického a výtvarného riešenia celej stavby, jeho materiálové, stavebno-technické, technologické, dispozičné a prevádzkové vlastnosti, vzhľad a kvalitu. Základná funkcia výkazu výmer je popísať stavebný objekt tak, aby obe strany, ako verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, tak aj uchádzač, mali rovnakú predstavu o budúcom stavebnom diele. Výkaz výmer slúži pre porovnávanie predložených ponúk a jeho zámerom je zabezpečiť rovnakú základňu pre hodnotenie a porovnanie predložených ponúk.
 
Verejný obstarávateľ preberá zodpovednosť za úplnosť a správnosť predloženého výkazu výmer v nadväznosti na výkresovú a textovú časť projektovej dokumentácie, čím docieli vzájomnú porovnateľnosť všetkých predložených ponúk v zmysle ním predloženého výkazu výmer.
02.02.2023 13:54:07 Otvoriť celú žiadosť
24
Vážený verejný obstarávateľ,

V nadväznosti na Vašu odpoveď na
žiadosť o vysvetlenie
súťažných podkladov zo dňa
13.01.2023 Vás dodatočné
žiadame o doplnenie stĺpca
„Kód“ pre jednotlivé položky
výkazu výmer v rámci prílohy
E.2 – Výkaz výmer, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov
k predmetnej zákazka. 
Uvedené tvrdenie, že
„Záujemca v procese verejného
obstarávania sám navrhuje
materiály a výrobky, ktoré
hodlá pri realizácii predmetu
zákazky použiť.“ sa
nezakladá na pravde, nakoľko
príloha E.2 – Výkaz výmer
obsahuje nie len položky
materiálov a výrobkov, ale
prevažne položky s označením
„konštrukcie“. U uvedených
položiek je vyššie uvedené
tvrdenie bezpredmetné.
Nakoľko predložená príloha E.2
– Výkaz výmer je exportom z
cenárskeho softvéru CENKROS, je
zrejme, že verejný obstarávateľ
disponuje aj dokumentom
obsahujúcim kódy jednotlivých
položiek.
Neposkytnutie doplňujúcich
informácii dôležitých na
plnenie zmluvy a na vypracovanie
ponuky je v rozpore s §42 ods. 1
ZVO. Zároveň predmet zákazky
musí verejný obstarávateľ a
obstarávateľ opísať
jednoznačne, úplne a nestranne.
24.01.2023 07:17:00
Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ponecháva uchádzačom možnosť samostatne navrhnúť také stavebné materiály, výrobky a technologické postupy, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii. Z toho istého dôvodu verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom navrhnúť použitie ekvivalentov, tie však musia byť v jeho ponuke jasne a jednoznačne pomenované, popísané a ocenené.
 
Verejný obstarávateľ v danom bode ponechá súťažné podklady a výkaz výmer v aktuálnom znení.
02.02.2023 13:55:10 Otvoriť celú žiadosť
25
Dobrý deň, radi by sme položili
Verejnému obstarávateľovi 
otázky:
1.
V časti výkazu výmer
„Závlahový systém“ je
uvedený výpis prvkov, nakoľko
predpokladáme, že obstarávateľ
má záujem o dodávku a montáž
týchto prvkov, tak by sme
poprosili doplniť text výkazu
výmer v položkách časti
„Závlahový systém“.
2.
V časti výkazu výmer
„Závlahový systém“ chýba
uvedenie ostatného drobného
inštalačného materiálu,
poprosili by sme o doplnenie
výkazu výmer.
Vopred ďakujeme za ich
zodpovedanie.
24.01.2023 15:00:11
 1. Dodávka a montáž je započítana v položkách výkazu výmer
2.Súčasťou každej obdobnej položky je aj ostatný drobný montážny a iný pomocný materiál, teda aj tejto.
02.02.2023 13:55:59 Otvoriť celú žiadosť
26
1.	V projektovej dokumentácii sa
nachádzajú viaceré výkresy s
prvkami / konštrukciami, ktoré
nie sú vykázané vo výkaze
výmer. Ide o nasledovné:
•	položky mobiliáru (výkresy
„2_E1.11 Vnutorne
povrchy_kladačské plány“ a
„3_E1.11 Vnutorne
povrchy_kladačské plány“)
•	položky pre zhotovenie
volejbalového ihriska –
stĺpiky, sieť, a pod. (výkres
„33_E1.11 KL-Volejbal Al“)
•	položky pre zhotovenie bránky
pre hádzanú (výkres „32_E1.11
BR.HÁZENÁ TYP2-MONTÁŽ
PŘENOSNÁ“) 
•	položky vstavaného nábytku
(výkresy „15_E1.12 Vstavané
nábytky - 32_E1.12 Vstavané
nábytky“)
Budú tieto položky doplnené do
výkazu výmer alebo nie sú
predmetom dodávky?
2.	V projektovej dokumentácii v
časti architektúra, časť
vstavané nábytky sa nachádza
výkres „30_E1.12 Vstavané
nábytky“, ktorý nie je možné
otvoriť. V popise je veľkosť
súboru 0 kB, domnievame sa
správne, že sa v súbore
nenachádza obsah? 
3.	Vo výkaze výmer, hárok
20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná,
položka č. 509, je vykázaná
miestnosť m131 so skladbou podlahy
E2, avšak v projektovej
dokumentácii vo výkrese č. 03
Pôdorys 1. nadzemného podlažia
je táto miestnosť v podlahe E3.
Ktorá z týchto informácií je
správna a vzťahuje sa položka
č. 509 na skladbu E2 alebo E3?
4.	Vo výkaze výmer, hárok
20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná,
položka č. 510, je vykázaná
miestnosť m127 a 128 so skladbou
steny PL1, avšak rovnaká skladba
a výmera týchto miestností je aj
v položke číslo č. 519.
Žiadame obstarávateľa upraviť
položku č. 510. 
5.	V ktorej položke výkazu výmer
je vykázaný náter na uzavretie
pórov pre skladbu podlahy E1
(m1.32, m1.33) a E2 (m1.34) alebo
ju prípadne doplní do výkazu
výmer?
6.	Chceli by sme sa obstarávateľa
opýtať, s akou firmou
spolupracoval pri tvorbe návrhu
betónového pultu pre catering –
konkrétne betónových
prefabrikátov, nakoľko sú
požiadavky na tieto prvky
špecifické a nami oslovení
dodávatelia nedokážu takéto
prefabrikované prvky vyrobiť. Má
byť tento prvok súčasťou
cenovej ponuky a ak áno, nachádza
sa vo výkaze výmer?
7.	Pre správne ocenenie
dočasného dopravného značenia
by bol potrebný projekt
organizácie dopravy alebo výkaz
výmer s konkrétnym dopravným
značením. Vedel by obstarávateľ
túto dokumentáciu doplniť?
25.01.2023 09:29:55
1,2. Vstavané nábytky nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.
 
3. Výkaz výmer je správny, ide o skladbu E3 (chybný text E2 vo výkaze, ale výmera je správna).  
 
4. Z položky 510 je možné vyhodiť túto skladbu. Výmera položky 510 sa môže zmeniť z 69,55 m2 na 10,44 m2. Môžem upraviť VV, ak bude taká požiadavka.
 
5. Je v položke č. 31 v časti rozpočtu Exteriérové spevnené plochy.
 
6. Tento prvok nie je predmetom tohto verejného obstarávania.
 
7. Súčasťou dodávky stavby. bude aj projekt dočasného značenia a samotné dočasné značenie. Súčasťou dodávky stavby bude kompletná dielenská dokumentácia ktorá je súčasťou VV, taktiež aj vzorkovanie. Vzorkovať sa budú všetky dôležité plochy najmä všetky typy fasád, oplotenie ihriska, všetky typy podláh a obkladov, taktiež aj  pohladove betony. Vzorky budú vyhotovené v rozmere 1 x 2 m pri plošných vzorkách, pri líniových vzorkách ( lišty a podobne na vzorke dlhej 1 meter). Je nutné uvažovať s celkovým počtom cca 30 takýchto plošných vzoriek a taktiež 30 líniových vzoriek.
 
Taktiež je nutné predkladať  vzorky na svietidlá, kľučky, batérie, zástrčky a iné prvky z časti E2 projektovej dokumentácie.
02.02.2023 13:59:49 Otvoriť celú žiadosť
27
Dobrý deň,

žiadame Verejného obstarávateľa
o zaslanie všetkých vyjadrení
dotknutých organov.
Ďakujem.
25.01.2023 12:43:58
Verejný obstarávateľ poskytol všetky relevantné informácie, ktorými disponuje. Samotné vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú pre prípravu cenovej ponuky nevyhnutné.
02.02.2023 14:00:17 Otvoriť celú žiadosť
28
1.	Vo výkaze výmer , časť
architektúra, pol. č. 517 je
chybne uvedené množstvo
materiálu: 59,547 m2. Správne by
malo byť: 57,257*1,04 +
36,143*1,04= 97,136 m2. Bude
verejný obstarávateľ upravovať
výkaz výmer?
26.01.2023 08:46:22
Áno. Správne číslo výmery má byť 97,136 m2. (Chyba vznikla zabudnutím zapísania m2 do tejto položky, bola len zapísaná v montáži -pol. 516.) Uchádzači si upravia množstvo v položke výkazu výmer.
02.02.2023 14:01:01 Otvoriť celú žiadosť
29
2.	Zelená strecha: 
a.	V skladbách striech S2, S3, S4,
S5 je uvedený ako vegetačná
vrstva výhradne substrát. VV
20221005_azs - Časť Zelená
strecha - nad fóliovou
hydroizoláciou uvádza, že v
súvislosti s položkou
Rozprestretie ornice v rovine,
plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm
(926,087m2) sa použije Časť
ornice z výkopových prác. Je
zohľadnená táto skutočnosť v
statických parametroch strechy? 
b.	Zároveň v tejto súvislosti -
umožní statika konštrukcie
využitie mechanizmov (1,5t) na
zabudovanie materiálov v rámci
násypov skladby zelenej strechy
podľa PD (ornica / VL substrát,
kamenivo)? 
c.	Bolo pri výpočte množstva
substrátu uvažované s
koeficientom stlačiteľnosti /
uľahnutia substrátu 1,2? 
d.	Nie je potrebné v skladbách
S2, S3, S4, S5 doplniť ochrannú
vrstvu hydroizolácie (medzi HI a
drenážno - hydroakumulačnú
vrstvu)?
26.01.2023 08:47:37
a) Na vegetačnú vrstvu bude použitý výhradne substrát Táto skutočnosť je zohľadnená v staických parametroch strechy.
 
b) Za určitých možností je samozrejme možné použiť mechanizmy – avšak je nutné poznať presnú hmotnosť týchto zariadení a taktiež musí statik určiť možnú trasu pohybu alebo sa musí pristúpiť k podstojkovaniu prípadne inému spevneniu konštrukcie alebo kombinácia. Bude sa riešiť počas realizácie diela.
 
c) Nie, nebolo uvažované s koeficientom stlačiteľnosti, keďže nebolo uvažované pri ornici ani s koeficientom nakyprenosti. V prípade, že uchádzač chce uvažovať s koeficientmi, môže si ich zohľadniť v jednotkovej cene. Výkaz výmer nie je potrebné meniť.
 
        d) V rozpočte je započítaná táto vrstva, v skladbách chýba- treba ju tam dať.
02.02.2023 14:03:26 Otvoriť celú žiadosť
30
3.	Krajinná architektúra: 
a.	Čoho konkrétne sa týka
položka Zásyp sypaninou so
zhutnením jám, šachiet, rýh,
zárezov alebo okolo objektov nad
100 do 1000 m3 (420,898m3)? Chýba
určenie veľkostnej kategórie
(obvod kmeňa) navrhovaných
drevín Platanus hispanica. 
b.	Vo VV je potrebné oceniť D+M
kobercového trávnika
(parkového). TS uvádza - Plochu
trávnika navrhujeme obohatiť o
údržbu menej náročný bylinný
trávnik, ktorý obsahuje
sucho-odolnejšie aj kvitnúce
druhy a zvyšuje biodiverzitu, ma
výrazne vyššiu ekologickú
hodnotu ako pravidelne kosený
trávnik. Keďže ide o zjavný
nesúlad, žiadame jasne
zadefinovať spôsob zatrávnenia
areálu. Plochy pre zatrávnenie v
rámci Krajinnej architektúry
naviac nie sú opatrené
zavlažovacím systémom, čo v
prípade zatrávnenia trávnou
mačinou (2734m2 podľa VV) môže
(po ukončení navrhnutej
manuálnej zálievky po dobu 1
mesiaca) výrazne ovplyvniť ich
funkčnosť a životnosť. Žiadame
 o vysvetlenie.
26.01.2023 08:49:15
a) Ide o časť zeminy= ornice a z výkopov objektu z časti Architektonickej, ktorá sa neodvezie, ale použije pri záhradnej architektúre (napr. pod trávniky a pod.)-pol. 10. K časti tejto zeminy sa primieša rašelina-pol. 10+ pol. 11.   
 
b) Trávnikový koberec tam je. V rozpočte Krajinná arch. je trávnikový koberec – pol. 17 a 18 – to je trávnik len mimo Zelenej strechy. Trávnikový koberec a ostatné skladby v ploche ohraničenej objektom haly (atikami) je v časti Zelena strecha, pol. č. 4 a 5. Takže sú v rozpočte dve časti trávnikových kobercov: jedna časť je v Krajinnej arch. (pol. 17 a 18) a druhá časť je v Zelenej streche (pol. 4 a 5).
 
        V skladbach plochých striech budu trávnate koberce, ostatné plochy výsev ten je treba zalievať minimálne 3 mesiace
02.02.2023 14:12:49 Otvoriť celú žiadosť
31
5.	Výkaz výmer neobsahuje
položky súvisiace s požiarnymi
upchávkami. Bude verejný
obstarávateľ dopĺňať tieto
položky do výkazu výmer?
26.01.2023 08:51:36
V rozpočte sa nachádzajú, pol. č. 287 až 294.
02.02.2023 14:13:30 Otvoriť celú žiadosť
32
Dovoľujeme si verejnému
obstarávateľovi položiť
otázky:

Otázka č.1 Podľa § 42 ods. 9
zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní „ Ak verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ
vyžaduje konkrétnu značku musí
prijať aj inú značku, ktorej
podmienky na udelenie sú
rovnocenné podmienkam na udelenie
vyžadovanej značky...“ Môže
budúci zhotoviteľ pri dodržaní
§ 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní prípadne
dodať inú (ako je uvedené v
projektovej dokumentácií)
ekvivalentnú značku(pri
zachovaní požadovaných
parametrov) materiálu a
technológií pri realizovaní
predmetnej zákazky ?

Otázka č.2 Sú jednotlivé
profesie v rámci PD vzájomne
navrhnuté, technicky, rozmerovo a
polohovo zosúladené?

Otázka č.3 Žiadame o
vysvetlenie, či sú množstva a
druh odpadov vyprodukovaných
stavbou definované resp.
obsiahnuté vo „ výkaze výmer
„ v dostatočnom druhu a
množstve ?

Otázka č.4 Ako bude konkrétne
postupovať verejný obstarávateľ
(budúci objednávateľ), keď sa
počas realizácie diela vyskytne
nevyhnutná potreba vykonať naviac
práce, dodávky materiálov,
tovarov a služieb čo do ich
množstva a objemu(tzv. naviac
práce), ktoré nie sú obsiahnuté
vo „ výkaze výmer“, ktorý
bol podkladom súťažnej
dokumentácie a následne vytvoril
prílohu k zmluve o dielo?

Otázka č.5 Sú uvedené
konštrukcie v súlade s STN EN?

Otázka č.6 Žiadame o
vysvetlenie, či je materiál
výrobkov definovaný v dodaných
podkladoch obstarávania vo „
výkaze, výmer“ v súlade s
materiálom s materiálom uvedeným
v dodanej PD(výkresy a technické
správy), a podľa skutočnosti, a
uvedený „výkaz, výmer“
obsahuje totožné množstva,
merné jednotky a popisy
položiek.
Vážený verejný obstarávateľ,
dovoľujeme si Vás požiadať o
poskytnutie vysvetlenia
jednoznačným potvrdením, že
budete počas realizácie diela
požadovať len dodávky, práce a
služby, ktoré sú obsiahnuté v
poskytnutom „ výkaze výmer“
pričom žiadame o potvrdenie, že
v prípade vzniku rozdielov medzi
množstvami, mernými jednotkami a
popismi položiek výkazu, výmer a
PD budú platiť množstvá, merné
jednotky a popisy položiek v
zmysle výkazu, výmer.

Otázka č.7 Sú všetky časti PD,
vrátane výplňových
konštrukcií vo výkazoch, výmer
zosúladené s Projektom požiarnej
ochrany s požiarnou bezpečnosťou
stavby?

Otázka č.8 Sú jednotlivé časti
technologických celkov profesne
prepojené, je toto prepojenie
súčasťou výkazov, výmer
súvisiacich profesií ?

Otázka č.9 Sú vo výkaze, výmer
všetky nevyhnutné materiály a
práce súvisiace s danou
konštrukciou a požadovaným
stupňom dokončenosti ?

Otázka č.10 Sú vo výkaze,
výmer zachytené všetky
demontáže a spätné montáže
konštrukcií?

Otázka č.11 Sú množstvá, druhy
a typy materiálov uvedené v PD a
vo výkaze, výmer v súlade so
statickým posúdením stavby s PD
statiky?

Otázka č.12 Žiadame budúceho
objednávateľa (verejného
obstarávateľa), aby jednoznačne
definoval ako osoby budúceho
objednávateľa, s oprávnením
vstupu na stavenisko a osoby
zodpovedné za komunikáciu s
budúcim zhotoviteľom

Otázka č.13 Žiadame
objednávateľa ( verejného
obstarávateľa), aby jednoznačne
definoval ako osobu oprávnenú za
prípadnú zmenu zmluvných
podmienok výhradne štatutárneho
zástupcu budúceho
objednávateľa.

Otázka č.14 Je budúci
objednávateľ (verejný
obstarávateľ) stotožnený s
navrhovaným riešením a je si
vedomý, že nemôže počas
realizácie diela meniť
materiálové položky, technické
riešenie oproti poskytnutej PD a
výkazu, výmer?

Otázka č.15 Pýtame sa, že v
prípade, že je vydané stavebné
povolenie na predmet zákazky,
budúci objednávateľ (verejný
obstarávateľ) premietol
pripomienky zo stavebného konania
od dotknutých orgánov štátnej
správy a samosprávy do PD a
výkazu výmer, ktoré poskytol
uchádzačom ?

Otázka č.16 Dovoľujeme si
požiadať verejného
obstarávateľa o odpoveď, či
preskúmal pomery na budúcom
stavenisku a či je možné
stavenisko riadne odovzdať v
zmysle § 43 i Zákona č. 50/1976
Zb. t. j. Zákona o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebného zákona)?
Otázka č.17 Pýtame sa, či je
objednávateľ(verejný
obstarávateľ) vedomý
skutočnosti, že budúci
zhotoviteľ nebude vykonávať
zmeny v PD, ktoré budúci budúci
objednávateľ (verejný
obstarávateľ) bude chcieť
uskutočniť po prevzatí
staveniska z dôvodu neoboznámenia
sa s PD pred začatím verejného
obstarávania ?

Otázka č.18 Pýtame sa, či má
budúci objednávateľ (verejný
obstarávateľ) dostatočne
naštudované zmluvné podmienky,
ktoré poskytol a zaväzuje sa
tieto počas realizácie
dodržiavať?

Otázka č.19 Je na zodpovednosti
budúceho zhotoviteľa realizovať
dielo v zmysle PD a výkazu,
výmer, ktoré verejný
obstarávateľ(budúci
objednávateľ) poskytol
uchádzačom. Pýtame sa, či
budúci objednávateľ(verejný
obstarávateľ) si je vedomý, že
v prípade chýb v PD a výkaze
výmer, ktorú poskytol
uchádzačom, ktoré budú počas
kolaudačného konania vytknuté
ako vady a nedostatky, brániace
vydaniu kolaudačného rozhodnutia
a neboli spôsobené realizáciou
budúceho zhotoviteľa, je plne na
jeho zodpovednosti?

Otázka č.20 Žiadame verejného
obstarávateľa o potvrdenie, že
kontaktná osoba zodpovedná za
proces verejného obstarávania má
oprávnenie zo strany verejného
obstarávateľa na zodpovedania
hore uvedených otázok, a že
verejný obstarávateľ (budúci
objednávateľ) si je vedomý, že
je viazaný takýmito odpoveďami
počas realizácie diela.

Otázka č.21 Vzhľadom k vysokým
nárastom cien základných
komodít potrebných pre výrobu
stavebných výrobkov žiadame
verejného obstarávateľa, aby v
prípade, ak medzi termínom
odovzdania cenovej ponuky a
zahájením stavebných prác
nastane časový rozdiel viac ako 1
rok, mal zhotoviteľ právo na
zvýšenie cien s použitím
indexov nárastu cien stavebných
prác, materiálov a výrobkov
vydávaných Štatistickým úradom
SR.
26.01.2023 13:51:20
1
 
Predloženie ekvivalentných výrobkov je popísané v Súťažných podkladoch v čast E. Opis predmetu zákazky, cit.:
 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
 
 
2
 
Verejný obstarávateľ na túto istú otázku odpovedal dňa 12.01.2023 viď. odpoveď číslo 10. cit.:
Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou. Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, E
 
3
 
Množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou sú definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba vykonania činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti nebol predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
 
4
 
V prípade, že sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce, dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. naviac práce ), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaz výmer z dôvodu, že ich v čase vyhlásenia verejného obstarávania nebolo možné predpokladať, tak bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
 
Zmeny a doplnky zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 
5
 
Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.  Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
6
 
Predmetom zákazky je dielo podľa projektovej dokumentácie. Výkaz výmer je podporným dokumentom slúžiacim na ocenenie stavby. Uchádzač do výkazu výmer započítava všetky výdavky, ktoré mu vzniknú s realizáciou diela podľa projektovej dokumentácie.
Verejný obstarávateľ bude požadovať práce a dodávky podľa projektovej dokumentácie. Dodávky a práce, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, ale nie sú uvedené v osobitných položkách Výkazu výmer uchádzač započíta do existujúcich položiek Výkazu výmer.
 
 
7
 
Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.  Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
8
 
Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.  Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
9
  
Predmetom zákazky je dielo podľa projektovej dokumentácie. Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.  Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
Výkaz výmer je podporným dokumentom slúžiacim na ocenenie stavby. Uchádzač do výkazu výmer započítava všetky výdavky, ktoré mu vzniknú s realizáciou diela podľa projektovej dokumentácie.
 
Verejný obstarávateľ bude požadovať práce a dodávky podľa projektovej dokumentácie. Dodávky a práce, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, ale nie sú uvedené v osobitných položkách Výkazu výmer uchádzač započíta do existujúcich položiek Výkazu výmer.
 
10
 
Predmetom zákazky je dielo podľa projektovej dokumentácie. Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.  Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
Výkaz výmer je podporným dokumentom slúžiacim na ocenenie stavby. Uchádzač do výkazu výmer započítava všetky výdavky, ktoré mu vzniknú s realizáciou diela podľa projektovej dokumentácie.
 
Verejný obstarávateľ bude požadovať práce a dodávky podľa projektovej dokumentácie. Dodávky a práce, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, ale nie sú uvedené v osobitných položkách Výkazu výmer uchádzač započíta do existujúcich položiek Výkazu výmer.
 
 
11
 
Predmetom zákazky je dielo podľa projektovej dokumentácie. Projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace podklady vypracovala osoba odborne spôsobila na danú činnosť – autorizovaný stavebný inžinier. Kompletná projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnou právnou legislatívou.  Naprojektovaná stavba a konštrukcie v nej sú navrhované v súlade s platnými STN, EN.
 
12
 
Verejný obstarávateľ poskytne zoznam osôb oprávnených na vstup na stavenisko výlučne
úspešnému uchádzačovi. Rovnako úspešnému uchádzačovi budú poskytnuté kontaktné údaje na kompetentné osoby.
 
13
 
Kompetencia konať za verejného obstarávateľa je upravená zákonom.
 
14
 
Odpoveď na otázku nemá dopad na prípravu ponuky. Verejný obstarávateľ pristupoval k príprave SP s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
 
15
 
V projektovej dokumentácii sú zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia, ktoré sú relevantné.
 
16
 
Budúce stavenisko je spôsobilé k jeho odovzdaniu, pričom budúce stavenisko v súlade s požiadavkami uvedenými v stavebnom zákone zabezpečí Zhotoviteľ.
 
17
 
Odpoveď na otázku nemá dopad na prípravu ponuky. Verejný obstarávateľ pristupoval k príprave SP s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
 
18
 
Odpoveď na otázku nemá dopad na prípravu ponuky. Verejný obstarávateľ pristupoval k príprave SP s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
 
19
 
Verejný obstarávateľ si je vedomý svojej zodpovednosti za Výkaz výmer a Projektovú dokumentáciu poskytnutú na účely procesu verejného obstarávania.
 
20
 
Kontaktná osoba disponuje poverením vykonať proces verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si je vedomý, že podmienky uvedené v súťažných podkladoch ako aj v súvisiacich dokumentoch sú záväzné počas realizácie diela.
 
21
 
Mechanizmus úpravy cien je uvedený v prílohe č. 7 Zmluvy o dielo.
02.02.2023 14:18:26 Otvoriť celú žiadosť
33
Otázky:
1.	Vo výkaze položka Oe 07
izolačné trojsklo – požiadavka
na vzduchovú nepriezvučnosť: 60
dB je uvedená správne? Také sklo
nie je možné vyrobiť,
najvyššia nepriezvučnosť je
50dB. Žiadame verejného
obstarávateľa o uvedenie
správneho údaja.
2.	Svietidlo vo výkaze výmer,
položke č. 6 v časti 20221005_ao
- SO14 Areálové osvetlenie, nie
je totožné so svietidlom
popísané v dokumente
Multifunkčná hala
Bernolákovo_svietidlá ako
svietidlo pre osvetlenie
chodníkov. Ktorý typ svietidla je
požadovaný ako referenčný?
3.	Vo výkaze výmer časti
20221005_eli - Časť
Elektroinštalácie, položky 32
až 45 sa obstarávateľ odvoláva
na „parametre podľa
dokumentácie osvetlenia“. Kde v
projektovej dokumentácii sú
definované parametre pre presný
typ svietidla s označením ako vo
výkaze výmer? 
4.	V dokumente Multifunkčná hala
Bernolákovo_ svietidlá nie je
jasne dané, o ktoré označenie
svietidla v projektovej
dokumentácii alebo výkaze výmer
ide. Žiadame doplniť označenie
daného svietidla.
5.	Označenie svietidiel Sv1 až
Sv9 vo výkaze výmer sa nezhoduje
s označením svietidiel v
projektovej dokumentácii Sv1 až
Sv24. Ktoré z tohto označenia je
správne, to vo výkaze výmer
alebo v projektovej dokumentácii?
23.01.2023 12:59:50
1.Dodať sklo so vzduchovou neprievzdušnosťou 50 dB
 
 
2.Ako referenčné svietidlá sú považované svietidlá uvedené v dokumentácii „Multifunkčná hala Bernolákovo - svietidla  špecifikácia“. Uchádzači ocenia a dodajú svietidlá podľa parametrov uvedených v tomto dokumente.
 
 
3.Požadované parametre svietidiel ako aj referenčné svietidlá sú uvedené v projektovej dokumentácii pre časť osvetlenie, konkrétne v dokumente s názvom „Multifunkčná hala Bernolákovo - svietidla  špecifikácia“. Pozn.: Svietidlo F vo výkaze výmer 20221005_eli - Časť Elektroinštalácie, pol. č. 37 má upravené množstvo na počet 4 ks.
 
 
4.V projektovej dokumentácii aj vo výkaze výmer je pri označení svietidiel uvedené veľké písmeno gréckej abecedy (A až G, N1 a N2. Verejný obstarávateľ zjednotil označenie svietidiel vo výkaze výmer a v dokumente „Multifunkčná hala Bernolákovo - svietidla  špecifikácia“. Pozn.: Svietidlo F vo výkaze výmer 20221005_eli - Časť Elektroinštalácie, pol. č. 37 má upravené množstvo na počet 4 ks.
 
Upravené dokumenty si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 03.02.2023
 
 
5.V projektovej dokumentácii aj vo výkaze výmer je pri označení svietidiel uvedené veľké písmeno gréckej abecedy (A až G, N1 a N2). V projektovej dokumentácii označenie Sv1 až Sv24 predstavuje označenie obvodu. Verejný obstarávateľ zjednotil označenie svietidiel vo výkaze výmer a v dokumente „Multifunkčná hala Bernolákovo - svietidla  špecifikácia“, viď príloha vysvetlenia“. Pozn.: Svietidlo F vo výkaze výmer 20221005_eli - Časť Elektroinštalácie, pol. č. 37 má upravené množstvo na počet 4 ks.
 
Upravené dokumenty si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 03.02.2023
 
03.02.2023 12:55:43 Otvoriť celú žiadosť
34
Vážený verejný obstarávateľ,

V nadväznosti na Vašu odpoveď na
žiadosť o vysvetlenie
súťažných podkladov zo dňa
18.01.2023 a zároveň 24.01.2023
Vás žiadame o dodatočné
vysvetlenie požiadavky na
preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti podľa §34 ods. 1
písm. b) ZVO uvedenej vo výzve na
predkladanie ponúk k predmetnej
zákazke v bode III.1.3).
Ako uvádzate vo svojom vysvetlení
zo dňa 18.01.2023 sa stavebnými
prácami v mimoriadnych
podmienkach rozumejú stavebné
práce vykonávané súbežne
s inými ako stavebnými
prácami, práce v
sťažených podmienkach a
práce s osobitným
nebezpečenstvom. Máme za to, že
uvedené sa vzťahuje na stavebné
práce vykonávané počas
prevádzky v priestoroch danej
prevádzky, napr. rekonštrukcia
nemocnice alebo banky v ktorej je
prevádzka vykonávaná súbežne
so stavebnými prácami.
Máme za to, že novostavba
Multifunkčnej haly je výstavbou
samostatného stavebného objektu v
rámci novozriadeného staveniska,
ktoré bude od areálu základnej
školy v Bernolákove oddelené
oplotením. Nami uvedené
potvrdzuje aj dokument „sprava
POV_Multifunkcna hala“, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou
súťažných podkladov
zverejnených k predmetnej
zákazke. Ďalej uvádzame odseky z
dokumentu, ktoré priamo súvisia s
organizáciou výstavby:
Podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, spracovateľ
predmetného projektu ako
stavenisko pre realizáciu
multifunkčnej haly navrhuje:
-	vonkajší priestor územia
(vonkajšie stavenisko,
pracoviská), ktorý bude počas
uskutočňovania výstavby určený
na vykonávanie súvisiacich
stavebných prác, na
uskladňovanie dopravných a
iných zariadení, zdvíhacej
techniky, na umiestnenie
dočasných objektov sociálneho a
skladového zázemia a napr. na
dočasné deponovanie časti
výkopovej zeminy a stavebnej sute 

-	vnútorné priestory objektu
multifunkčnej haly (vnútorné
staveniská, pracoviská)

Požiadavky na oplotenie
navrhovaného staveniska alebo iné
opatrenia zamedzujúce vstupu
nepovolaných osôb na stavenisko
resp. vonkajšie pracovisko.
Práce budú prebiehať v
priestore, ktorý je od verejnosti
oddelený školským areálovým
oplotením (oceľové resp.
poplastované oplotenie uchytené
do bet. základov resp. do
oceľových stojok). Oddelenie
priestoru jestvujúcej školy od
vonkajšieho staveniska navrhujeme
zabezpečiť osadením (využitím
areálového) oplotenia. Vybraný
dodávateľ stavby v
nevyhovujúcich polohách
jestvujúce oplotenie odstráni a
osadí staveniskové.
Nepriehľadné mimostaveniskové
oplotenie (napr. z mat. trapézový
lakoplastový plech, plechy typu
KOB resp. vlnitý plech ...) bude
osadené v príslušných úsekoch,
na oceľ. stojkách uchytených do
oceľ. krížov, bet. kvádrov
resp. plastových výliskov typu
HERAS. Výška oplotenia min. 2,00
m. Osadenie dočasného
staveniskového oplotenia musí
rešpektovať § 43i, ods. 3 písm.
a stavebného zákona.

Dočasný záber verejných plôch
(plôch mimo hranicu staveniska).
Realizácia niektorých novo
navrhovaných stavebných a
stavebno-technických objektov si
vyžiada dočasný záber plôch
mimo hranicu dočasne zriadeného
vonkajšieho staveniska. Dĺžka
trvania predmetných záberov bude
minimalizovaná na dobu nevyhnutnú
k zrealizovaniu príslušného
stavebného objektu resp. jeho
technického úseku a je spolu s
rozsahom zrejmá z výkresovej
prílohy predmetného POV, výkresu
č.1, Situácia zariadenia
staveniska. Skutočnú dobu záberu
upresní realizačná dokumentácia
odbornej profesie a vybraný
dodávateľ príslušnej stavebnej
činnosti. Spôsob organizácie
dopravy počas výstavby pozri
Projekt organizácie dopravy tzv.
Projekt dočasného dopravného
značenia, vypracovaný osobitne
spôsobilým projektantom a
odsúhlasený príslušným
cestným správnym orgánom.

Navrhovanú stavebnú činnosť
možno realizovať aj v čase plnej
prevádzky školského zariadenia.
Pre práce v bezprostrednom
kontakte s jestvujúcou základnou
školou a pre hlučné a prašné
práce však doporučujeme termín 
júl a august, kedy je jestvujúci
objekt zatvorený (školské
prázdniny).

Na základe vyššie uvedeného
máme za to, že celkový rozsah
stavby nebude vykonávaný
súbežne s inými ako stavebnými
prácami a preto žiadame
verejného obstarávateľa, aby
prehodnotil požiadavku, že pre
účely plnenia tejto podmienky
uchádzač preukáže úspešnú
realizáciu stavebných prác
rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky
prostredníctvom zoznamu
stavebných prác uskutočnených
za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného
obstarávania v celkovej hodnote
rovnej,alebo vyššej ako je
Predpokladaná hodnota zákazky.
Za obdobné stavebné práce budú
považované stavebné práce
vykonávané v mimoriadnych
podmienkach v súlade s §2 písm.
l vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
25.01.2023 07:54:56
Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. b) ZVO uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke v bode III.1.3) v plnom rozsahu v pôvodnom znení. V priestore navrhnutého staveniska predmetu zákazky sa nachádza rodinný dom, ktorý je obývaný a počas plnenia zmluvy o dielo bude obývaný. Podľa projektovej dokumentácie plánu organizácie výstavby, konkrétne dokumentácie „Situácia zariadenia staveniska“, hranica navrhovaného staveniska a poloha dočasného oplotenia staveniska nevyčleňujú predmetný rodinný dom mimo priestor navrhnutého staveniska, ale naopak ho začleňujú do priestoru navrhnutého staveniska. Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy o dielo bude musieť dbať na prevádzku a obývateľnosť predmetného rodinného domu. Z uvedeného vyplýva, že počas plnenia zmluvy o dielo budú stavebné práce na stavenisku realizované súbežne s ďalšími činnosťami / funkciami, teda stavebné práce budú realizované v mimoriadnych podmienkach v súlade s §2 písm. l vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
03.02.2023 12:56:48 Otvoriť celú žiadosť
35
Vážený verejný obstarávateľ,

V nadväznosti na Vašu odpoveď na
žiadosť o vysvetlenie
súťažných podkladov zo dňa
18.01.2023 a zároveň 24.01.2023
Vás žiadame o dodatočné
vysvetlenie požiadavky na
preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti podľa §34 ods. 1
písm. b) ZVO uvedenej vo výzve na
predkladanie ponúk k predmetnej
zákazke v bode III.1.3).
Ako uvádzate vo svojom vysvetlení
zo dňa 18.01.2023 sa stavebnými
prácami v mimoriadnych
podmienkach rozumejú stavebné
práce vykonávané súbežne
s inými ako stavebnými
prácami, práce v
sťažených podmienkach a
práce s osobitným
nebezpečenstvom. Máme za to, že
uvedené sa vzťahuje na stavebné
práce vykonávané počas
prevádzky v priestoroch danej
prevádzky, napr. rekonštrukcia
nemocnice alebo banky v ktorej je
prevádzka vykonávaná súbežne
so stavebnými prácami.
Máme za to, že novostavba
Multifunkčnej haly je výstavbou
samostatného stavebného objektu v
rámci novozriadeného staveniska,
ktoré bude od areálu základnej
školy v Bernolákove oddelené
oplotením. Nami uvedené
potvrdzuje aj dokument „sprava
POV_Multifunkcna hala“, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou
súťažných podkladov
zverejnených k predmetnej
zákazke. Ďalej uvádzame odseky z
dokumentu, ktoré priamo súvisia s
organizáciou výstavby:
Podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, spracovateľ
predmetného projektu ako
stavenisko pre realizáciu
multifunkčnej haly navrhuje:
-	vonkajší priestor územia
(vonkajšie stavenisko,
pracoviská), ktorý bude počas
uskutočňovania výstavby určený
na vykonávanie súvisiacich
stavebných prác, na
uskladňovanie dopravných a
iných zariadení, zdvíhacej
techniky, na umiestnenie
dočasných objektov sociálneho a
skladového zázemia a napr. na
dočasné deponovanie časti
výkopovej zeminy a stavebnej sute 

-	vnútorné priestory objektu
multifunkčnej haly (vnútorné
staveniská, pracoviská)

Požiadavky na oplotenie
navrhovaného staveniska alebo iné
opatrenia zamedzujúce vstupu
nepovolaných osôb na stavenisko
resp. vonkajšie pracovisko.
Práce budú prebiehať v
priestore, ktorý je od verejnosti
oddelený školským areálovým
oplotením (oceľové resp.
poplastované oplotenie uchytené
do bet. základov resp. do
oceľových stojok). Oddelenie
priestoru jestvujúcej školy od
vonkajšieho staveniska navrhujeme
zabezpečiť osadením (využitím
areálového) oplotenia. Vybraný
dodávateľ stavby v
nevyhovujúcich polohách
jestvujúce oplotenie odstráni a
osadí staveniskové.
Nepriehľadné mimostaveniskové
oplotenie (napr. z mat. trapézový
lakoplastový plech, plechy typu
KOB resp. vlnitý plech ...) bude
osadené v príslušných úsekoch,
na oceľ. stojkách uchytených do
oceľ. krížov, bet. kvádrov
resp. plastových výliskov typu
HERAS. Výška oplotenia min. 2,00
m. Osadenie dočasného
staveniskového oplotenia musí
rešpektovať § 43i, ods. 3 písm.
a stavebného zákona.

Dočasný záber verejných plôch
(plôch mimo hranicu staveniska).
Realizácia niektorých novo
navrhovaných stavebných a
stavebno-technických objektov si
vyžiada dočasný záber plôch
mimo hranicu dočasne zriadeného
vonkajšieho staveniska. Dĺžka
trvania predmetných záberov bude
minimalizovaná na dobu nevyhnutnú
k zrealizovaniu príslušného
stavebného objektu resp. jeho
technického úseku a je spolu s
rozsahom zrejmá z výkresovej
prílohy predmetného POV, výkresu
č.1, Situácia zariadenia
staveniska. Skutočnú dobu záberu
upresní realizačná dokumentácia
odbornej profesie a vybraný
dodávateľ príslušnej stavebnej
činnosti. Spôsob organizácie
dopravy počas výstavby pozri
Projekt organizácie dopravy tzv.
Projekt dočasného dopravného
značenia, vypracovaný osobitne
spôsobilým projektantom a
odsúhlasený príslušným
cestným správnym orgánom.

Navrhovanú stavebnú činnosť
možno realizovať aj v čase plnej
prevádzky školského zariadenia.
Pre práce v bezprostrednom
kontakte s jestvujúcou základnou
školou a pre hlučné a prašné
práce však doporučujeme termín 
júl a august, kedy je jestvujúci
objekt zatvorený (školské
prázdniny).

Na základe vyššie uvedeného
máme za to, že celkový rozsah
stavby nebude vykonávaný
súbežne s inými ako stavebnými
prácami a preto žiadame
verejného obstarávateľa, aby
prehodnotil požiadavku, že pre
účely plnenia tejto podmienky
uchádzač preukáže úspešnú
realizáciu stavebných prác
rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky
prostredníctvom zoznamu
stavebných prác uskutočnených
za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného
obstarávania v celkovej hodnote
rovnej,alebo vyššej ako je
Predpokladaná hodnota zákazky.
Za obdobné stavebné práce budú
považované stavebné práce
vykonávané v mimoriadnych
podmienkach v súlade s §2 písm.
l vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a
prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
25.01.2023 07:54:58
Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. b) ZVO uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke v bode III.1.3) v plnom rozsahu v pôvodnom znení. V priestore navrhnutého staveniska predmetu zákazky sa nachádza rodinný dom, ktorý je obývaný a počas plnenia zmluvy o dielo bude obývaný. Podľa projektovej dokumentácie plánu organizácie výstavby, konkrétne dokumentácie „Situácia zariadenia staveniska“, hranica navrhovaného staveniska a poloha dočasného oplotenia staveniska nevyčleňujú predmetný rodinný dom mimo priestor navrhnutého staveniska, ale naopak ho začleňujú do priestoru navrhnutého staveniska. Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy o dielo bude musieť dbať na prevádzku a obývateľnosť predmetného rodinného domu. Z uvedeného vyplýva, že počas plnenia zmluvy o dielo budú stavebné práce na stavenisku realizované súbežne s ďalšími činnosťami / funkciami, teda stavebné práce budú realizované v mimoriadnych podmienkach v súlade s §2 písm. l vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
03.02.2023 12:57:07 Otvoriť celú žiadosť
36
1.) Uchádzač preukáže svoje
finančné a ekonomické postavenie
uvedením ukazovateľov likvidity
2. stupňa a likvidity 3. stupňa
za posledné tri účtovné
obdobia. V súťažných
podkladoch Aritmetický priemer
ukazovateľov nie je uvedené, či
sa má zaokrúhľovať na dve
desatine miesta?
Ak áno, či vyhodnotí verejný
obstarávateľ ako splnenie
podmienky k likvidite 3. stupňa s
hodnotou nap.: 1,526
2.) otázka k požadovanej
referencie
Podľa CPV zákazky : 45214210-5 
Stavebné práce na objektoch
základných škôl a 45212000-6
Stavebné práce na stavbe budov
pre voľný čas, šport, kultúru,
ubytovanie a reštauračné
stravovanie , ako aj stručného
Opisu zákazky a Výkazu výmer je
zrejmé, že v predmetnej zákazke
sa jedná o štandardné / bežné
stavebné práce pri objektoch
základnej školy Bernolákovo
počas prevádzky základnej
školy. Máme zato, že Verejný
obstarávateľ stanovil
neprimerané podmienky na splnenie
technickej a odbornej spôsobilosti
 , keď požaduje od uchádzača
predloženie zoznamu
zrealizovaných obdobných
stavebných prác a Verejný
obstarávateľ za obdobné
stavebné práce považuje
„stavebné práce vykonávané v
mimoriadnych podmienkach“ . 
Máme zato, že stavebné práce,
ktoré budú realizované na
multifunkčnej hale Bernolákovo
počas prevádzky ZŠ Bernolákovo,
nie sú vykonávané v mimoriadnych
podmienkach. 


Ďakujem.
27.01.2023 09:29:00
1. Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, zaktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľovLikvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5.
 
Verejný obstarávateľ hodnotí ukazovatele zaokrúhlene na jedno desatinne miesto.
 
2.Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. b) ZVO uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke v bode III.1.3) v plnom rozsahu v pôvodnom znení. V priestore navrhnutého staveniska predmetu zákazky sa nachádza rodinný dom, ktorý je obývaný a počas plnenia zmluvy o dielo bude obývaný. Podľa projektovej dokumentácie plánu organizácie výstavby, konkrétne dokumentácie „Situácia zariadenia staveniska“, hranica navrhovaného staveniska a poloha dočasného oplotenia staveniska nevyčleňujú predmetný rodinný dom mimo priestor navrhnutého staveniska, ale naopak ho začleňujú do priestoru navrhnutého staveniska. Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy o dielo bude musieť dbať na prevádzku a obývateľnosť predmetného rodinného domu. Z uvedeného vyplýva, že počas plnenia zmluvy o dielo budú stavebné práce na stavenisku realizované súbežne s ďalšími činnosťami / funkciami, teda stavebné práce budú realizované v mimoriadnych podmienkach v súlade s §2 písm. l vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
03.02.2023 12:59:15 Otvoriť celú žiadosť
37
V súťažných podkladoch v časti
„E.1 – Projektová
dokumentácia časť E1 12 -
VSTAVANÉ NÁBYTKY a E1 13 -
BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY“ sú
špecifikované pulty pre catering
ale položky s týmito prvkami nie
sú vo výkaze výmer.

Sú pulty pre catering súčasťou
verejného obstarávania?
03.02.2023 08:34:35
Tento prvok nie je predmetom tohto verejného obstarávania.
 
Verejný obstarávateľ na túto otázku odpovedal pod číslom 26
03.02.2023 13:01:46 Otvoriť celú žiadosť
38
4.	Zavlažovací systém:
a.	Vo VV Zavlažovací systém
chýbajú súvisiace montážne
položky. Bude verejný
obstarávateľ dopĺňať
montážne položky do výkazu
výmer? 
b.	Žiadame o zadefinovanie
vodného zdroja, z ktorého bude
napojená závlaha, nakoľko v
súťažných podkladoch sa táto
definícia nenachádza.
26.01.2023 08:50:57
a)Každá z týchto položiek obsahuje dodávku aj montáž.
 
b)Verejný obstarávateľ predkladá nový výkaz výmer do ktorého bola pridaná celá časť pre Napojenie vody do nádrže AN2 pre zavlažovanie: Vodným zdrojom bude retenčná nádrž na zachytávanie vody.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 21:55:17 Otvoriť celú žiadosť
39
1.	Vo výkaze výmer sa nachádza
hárok „20221005_g - Časť
Grafický design“. V projektovej
dokumentácii sa však nenachádza
žiadna bližšia špecifikácia.
Bude verejný obstarávateľ
dopĺňať výkresovú
dokumentáciu?
31.01.2023 15:43:11
Grafický dizajn tvoria jedine piktogrami a farebné značky malých zanedbatelných rozmerov najmä na dverách.
 
Piktogramy dodá architekt pri realizaćii dverí.  
 
Vzhľadom na charakter dodávky sa jedná sa o zanedbateľnu položku pri tak veľkej investicii a realizátor si na toto musí vytvoriť adekvatnu rezervu.
15.02.2023 22:07:00 Otvoriť celú žiadosť
40
2.	Vo výkaze výmer, časť:
„20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná“
pol.č. 355 je chybne napísané
označenie položky: „DiS 04“;
v zmysle výpisu vnútorných
otvorov by správne malo byť:
„DiS 04B“. Žiadame
obstarávateľa o úpravu popisu vo
výkaze výmer.
31.01.2023 15:44:03
Áno, samozrejme, DiS 04B - je aj kód položky. Výkaz výmer je ale správny, ide iba o pomocné značenie.                                             
15.02.2023 22:08:17 Otvoriť celú žiadosť
41
3.	Vo výpise vnútorných otvorov,
pozície DiS 05 a DiS 05B sú 2
rôzne údaje o rozmeroch: v časti
ROZMER sú rozmery: „800x2450 mm
(900x2500 mm)“ a v časti
KONŠTRUKCIA a zakreslený je
rozmer „800x1950 mm“. Vo
výkaze výmer je rozmer
„800x2500 mm“. Žiadame
obstarávateľa o jasné
zadefinovanie rozmeru prvku a
zjednotenie výkazu výmer s
projektovou dokumentáciou.
31.01.2023 15:44:37
Platia rozmery vo výkresoch. Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:13:34 Otvoriť celú žiadosť
42
4.	Vo výpise vnútorných otvorov,
pozícia DiS 06 sú 2 rôzne údaje
o rozmeroch: v časti ROZMER sú
rozmery: „900x1950 mm (1000x2000
mm)“ a v časti KONŠTRUKCIA je
rozmer „800x1950 mm“. Vo
výkaze výmer je rozmer
„800x2500 mm“. Žiadame
obstarávateľa o jasné
zadefinovanie rozmeru prvku a
zjednotenie výkazu výmer s
projektovou dokumentáciou.
31.01.2023 15:45:03
Platia rozmery vo výkresoch. Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:14:07 Otvoriť celú žiadosť
43
5.	Vo výpise vnútorných otvorov,
pozícia DiS 06B sú 2 rôzne
údaje o rozmeroch: v časti ROZMER
sú rozmery: „900x1950 mm
(1000x2000 mm)“ a v časti
KONŠTRUKCIA je rozmer „900x2450
mm“. Vo výkaze výmer je rozmer
„800x2500 mm“. Žiadame
obstarávateľa o jasné
zadefinovanie rozmeru prvku a
zjednotenie výkazu výmer s
projektovou dokumentáciou.
31.01.2023 15:45:26
Platia rozmery vo výkresoch. Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:14:27 Otvoriť celú žiadosť
44
6.	Vo výpise vnútorných otvorov,
pozícia DiS 07 sú 2 rôzne údaje
o rozmeroch: v časti ROZMER sú
rozmery: „900x1950 mm (1000x2000
mm)“ a v časti KONŠTRUKCIA je
rozmer „800x1950 mm“. Vo
výkaze výmer je rozmer
„900x2000 mm“. Žiadame
obstarávateľa o jasné
zadefinovanie rozmeru prvku a
zjednotenie výkazu výmer s
projektovou dokumentáciou.
31.01.2023 15:45:51
Platia rozmery vo výkresoch. Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:14:59 Otvoriť celú žiadosť
45
7.	Vo výkaze výmer, časť:
„20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná“
pol.č. 357 je chybne napísané
označenie položky: „DiS 05“;
v zmysle výpisu vnútorných
otvorov by správne malo byť:
„DiS 05B“. Žiadame
obstarávateľa o úpravu popisu vo
výkaze výmer.
31.01.2023 15:46:14
Áno, samozrejme, DiS 05B - je aj kód položky. Výkaz výmer je ale správny, ide iba o pomocné značenie.
 
Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:16:14 Otvoriť celú žiadosť
46
8.	Vo výkaze výmer, časť:
„20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná“
pol.č. 359 je chybne napísané
označenie položky: „DiS 06“;
v zmysle výpisu vnútorných
otvorov by správne malo byť:
„DiS 06B“. Žiadame
obstarávateľa o úpravu popisu vo
výkaze výmer.
31.01.2023 15:46:36
Áno, samozrejme, DiS 06B - je aj kód položky. Výkaz výmer je ale správny, ide iba o pomocné značenie.
 
Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:17:15 Otvoriť celú žiadosť
47
9.	Vo výkaze výmer, časť:
„20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná“
pol.č. 361 je chybne napísané
označenie položky: „DiS 07“;
v zmysle výpisu vnútorných
otvorov by správne malo byť:
„DiS 08“. Žiadame
obstarávateľa o úpravu popisu vo
výkaze výmer.
31.01.2023 15:47:00
Áno, samozrejme, DiS 08 - je aj kód položky. Výkaz výmer je ale správny, ide iba o pomocné značenie.
 
Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:17:50 Otvoriť celú žiadosť
48
10.	Vo výkaze výmer, časť:
„20221005_a - Časť
Architektonicko-konštrukčná“
pol.č. 362 je chybne napísané
označenie položky: „DiS 07“;
v zmysle výpisu vnútorných
otvorov by správne malo byť:
„DiS 09“. Žiadame
obstarávateľa o úpravu popisu vo
výkaze výmer.
31.01.2023 15:47:20
Áno, samozrejme, DiS 09 - je aj kód položky. Výkaz výmer je ale správny, ide iba o pomocné značenie.
 
Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:18:08 Otvoriť celú žiadosť
49
11.	Vo výkaze výmer, časti
20221005_a – Časť
Arcitektonicko – konštrukčná,
položka č. 375 „Plech vlnitý
pozinkovaný (nie farbený),
výška vlny 40 mm, hr. 0,88 mm“ 
je rovnaké množstvo ako montáž
v položke č. 374, žiadame
obstarávateľa zarátať stratné
do položky pre materiál a
upraviť výmeru.
31.01.2023 15:47:46
Časť Architektonicko – konštrukčná, položka č. 375 Plech vlnitý -výmera je upravená so stratným 10% na 508,168 m2. Následkom je zmena množstva presunov hmot – pol. č. 494.
 
Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:19:51 Otvoriť celú žiadosť
50
12.	V poskytnutých súťažných
podkladoch sa nenachádza
"výpis prvkov pre betónový
pult pre catering". Bude
verejný obstarávateľ dopĺňať
tento výpis?
31.01.2023 15:49:00
V poskytnutej PD  je betónový pult vykreslený, vo výkaze výmer figuruje ako jedna položka.
 
Zhotoviteľ je povinný si vyhotoviť dielenskú dokumentáciu.
 
15.02.2023 22:21:31 Otvoriť celú žiadosť
51
13.	Vo výkaze výmer, časti
20221005_bp – Časť Betónové
prefabrikáty, položka č. 2
„Prefabrikát železobetónový
schodiskový 167 x 350 mm, povrch
pohľadový, masívny stupeň zo
štokovaného betónu“ by sme
chceli požiadať obstarávateľa o
upresnenie ako má tento prvok
vyzerať? Má byť povrchová
úprava pohľadový betón alebo
štokovaný betón? Zároveň v
projektovej dokumentácii (výkres
06 Rez A) nie sú zakreslené
prefabrikované schodiskové
stupne, ale skôr schodiskový
obklad. Ak má táto položka
predstavovať obklad, žiadame
uviesť hrúbku obkladu.
31.01.2023 15:49:52
Pohľadový betón , protišmyková úprava R 12                
15.02.2023 22:22:26 Otvoriť celú žiadosť
52
14.	Vo výkaze výmer, časti
20221005_bp – Časť Betónové
prefabrikáty, položka č.16
„Prefabrikát železobetónový
schodisková podesta 1950 x 4000
mm, povrch pohľadový, masívny
stupeň zo štokovaného betónu“
žiadame uviesť ktorý typ
povrchovej úpravy je správny, či
pohľadový betón alebo
štokovaný betón. Tiež žiadame
obstarávateľa doplniť hrúbku
podesty.
31.01.2023 15:50:16
Pohľadový betón , protišmyková úprava R 12                
15.02.2023 22:22:40 Otvoriť celú žiadosť
53
V súťažných podkladoch vo
Výkaze výmer v časti
„20221005_g - Časť Grafický
design“, sú pol. č. 1 „Nápis
na fasáde veľký ZŠ, exteriér.
Informačný text bude z
nerezového plechu hrúbky 2 mm
vyrezaného vodným lúčom –
1ks“ a pol. č. 2 „Logo obce -
bude na nerezovom plechu hrúbky 2
mm ako nalepená UV stabilná
fólia. Logo bude v súlade s
dizajn manuálom obce – 1ks“,
ktoré nie sú v PD bližšie
špecifikácie.
Žiadame verejného obstarávateľa
o doplnenie parametrov nápisu a
loga, grafického návrhu a
výkresu umiestnenia.
02.02.2023 10:10:10
Grafický design: pol. č. 1 a 2 -  je odstránená.
 
Verejný obstarávateľ zároveň poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
 
15.02.2023 22:24:09 Otvoriť celú žiadosť
54
V súťažných podkladoch vo
Výkaze výmer v časti
„20221005_g - Časť Grafický
design“, je pol. č. 3 „Nápis
dvere, interiér, striekaný
práškovou farbou – 10ks“,
ktorý nie je v PD bližšie
špecifikovaný.
Žiadame verejného obstarávateľa
o doplnenie parametrov, grafického
návrhu a určenie, na ktorých
dverách má byť nápis
umiestnený.
02.02.2023 10:10:31
Presný dizajn piktogramu alebo nápisu upresní projektant pri vyhotovení dverí, pre účely súťaž uvažovať s plnofarebným  štvorcom rozmeru 150 x 150 mm a uvažovať s piktogram pre všetky interierové dvere.
15.02.2023 22:25:36 Otvoriť celú žiadosť
55
1.	Na základe dostupných
podkladov nie je zrejmé ani po
vysvetlení, aké parametre majú
spĺňať svietidlá pod položkami
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45. V
aktualizovanom dokumente
Multifunkčná hala
Bernolákovo_svietidla
špecifikácia sú označené
svietidlá podľa výkazu napr.
svietidlo F, ale po kliknutí na
odkaz pre toto svietidlo webová
stránka ponúka viacero
možností. Nie je štandardné sa
odvolávať na webovú stránku
výrobcu bez udania parametrov. Po
ukončení obstarávania webové
stránky môžu byť zmenené a
nebude žiadna evidencia o tom aké
svietidlá obstarávateľ
požaduje. Prosíme verejného
obstarávateľa o doplnenie
parametrov pre každý typ
svietidla do dokumentu
Multifunkčná hala
Bernolákovo_svietidla
špecifikácia ako napájacie
napätie, príkon, krytie, teplota
chromatickosti, svetelný tok,
záruka, minimálna dimenzovaná
životnosť svietidla,
certifikácia.
08.02.2023 10:35:04
Verejný obstarávateľ upravil špecifikáciu svietidiel.
 
Upravený dokument MULTIFUNKCNA HALA BERNOLAKOVO_specifikacia svietidiel si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:31:42 Otvoriť celú žiadosť
56
2.	V dokumente Multifunkčná hala
Bernolákovo_svietidla
špecifikácia chýba svietidlo
typu A. Žiadame verejného
obstarávateľa o doplnenie tohto
svietidla.
08.02.2023 10:36:03
Verejný obstarávateľ upravil špecifikáciu svietidiel.
 
Upravený dokument MULTIFUNKCNA HALA BERNOLAKOVO_specifikacia svietidiel si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.2023
15.02.2023 22:32:02 Otvoriť celú žiadosť
57
V nadväznosti na odpoveď
verejného obstarávateľa zo dňa
02.02.2023, v ktorej uvádza:
„Áno. Správne číslo výmery
má byť 97,136 m2. (Chyba vznikla
zabudnutím zapísania m2 do tejto
položky, bola len zapísaná v
montáži -pol. 516.) Uchádzači
si upravia množstvo v položke
výkazu výmer.“ žiadame
potvrdiť, či verejný
obstarávateľ naozaj trvá na tom,
aby si uchádzači upravili
množstvo v položke výkazu výmer
alebo zverejní opravený výkaz
výmer so správnym množstvom.
13.02.2023 10:32:45
Časť architektúra, pol. č. 517 je opravené množstvo materiálu: 97,136 m2. Následkom je zmena množstva pol. 518.
 
Verejný obstarávateľ  poskytuje upravený výkaz výmer.
 
Upravený výkaz výmer si môžete stiahnuť v priečinku Stiahnuť súťažné podklady v podpriečinku: úprava 15.02.202
15.02.2023 22:33:12 Otvoriť celú žiadosť
58
1.	Zasklená stena Oe 01 má
odlišné rozmery (výšku) v
pôdoryse a vo výpise prvkov. V
pôdoryse je rozmer 4200x900
(2500); 1540x2400 (0) mm; vo
výpise prvkov 4200x900 (2500);
1550x3500 (0). Prosíme
obstarávateľa o zjednotenie
výšky Oe 01.
06.02.2023 11:12:54
Platia rozemery v časti E1.2 architektonicko stavbne riešenie
02.03.2023 12:52:41 Otvoriť celú žiadosť
59
2.	Vo výkaze výmer sa
nachádzajú položky č. 173
„Poklop typ 1 v podlahe
športovej haly“ a položka č.
174 „Poklop typ 2 v podlahe foyer
a náraďovni“. Prosíme
obstarávateľa o bližšiu
špecifikáciu týchto prvkov.
06.02.2023 11:13:13
Položky su rozkreslené v časti E1 02 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE princípové detaily  - označenie PD 13 a PD 14
02.03.2023 12:57:07 Otvoriť celú žiadosť
60
3.	Vo výkaze výmer chýba pri
niektorých materiálových
položkách stratné. Ide o
položky: časť „20221005_a -
Časť
Architektonicko-konštrukčná“
(položky 260, 271, 274, 275, 280,
284, 297), časť „20221005_azs -
Časť Zelená strecha - nad
foliovou hydroizolaciou“
(položky 5, 15), časť
„20221005_om - Oporný múr“
(položky 10, 23). Žiadame
verejného obstarávateľa o
úpravu výmer vo výkaze výmer.
06.02.2023 11:13:56
Ak chce budúci zhotoviteľ uvažovať so stratným, zohľadní si ho sám navýšením jednotkovej ceny. Výkaz výmer nie je potrebné meniť.
02.03.2023 12:57:43 Otvoriť celú žiadosť
61
4.	Vo výkaze výmer, časti
20221005_a – Časť
Architektonicko – konštrukčná
sú v položkách č. 376 a 377
uvedené oceľové prvky odvetranej
fasády, avšak v projektovej
dokumentácii, výkrese 14 Fasada
je uvádzaný nosný rošt z
hliníka. Žiadame verejného
obstarávateľa o zjednotenie
projektovej dokumentácie a výkazu
výmer.
06.02.2023 11:14:15
Môžu byť aj hliníkové alebo aj oceľové.
 
 
02.03.2023 12:58:21 Otvoriť celú žiadosť
62
5.	Vo výkaze výmer, časti
20221005_a – Časť
Architektonicko – konštrukčná
je v položke č. 386 „Plech
oceľový hr. 2,00 mm, ozn. 11
373.1, podľa EN S235JRG1“ ale vo
výkrese tvaru podlahovej dosky PD
002 je na krytie inštalačného
kanála uvedený trapézový plech
hrúbky 0,8mm. Žiadame zosúladiť
výkaz výmer s projektovou
dokumentáciou.
06.02.2023 11:14:50
Nie, výkaz výmer je správny:
V pol.č. 386 je iba kotvenie plechodosky – kotevný prvok podľa výkresu v časti Statika. Samotný trapézový plech je pol. č. 95: “Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vĺn do 80 mm hr. 0,8 mm”.
02.03.2023 12:58:58 Otvoriť celú žiadosť
63
Otázka: 1 Na otázku prijatú
obstarávateľom dňa 25.01.2023
„6.Chceli by sme sa
obstarávateľa opýtať, s akou
firmou spolupracoval pri tvorbe
návrhu betónového pultu pre
catering – konkrétne
betónových prefabrikátov,
nakoľko sú požiadavky na tieto
prvky špecifické a nami oslovení
dodávatelia nedokážu takéto
prefabrikované prvky vyrobiť. Má
byť tento prvok súčasťou
cenovej ponuky a ak áno, nachádza
sa vo výkaze výmer?“ odpovedal
obstarávateľ dňa 02.02.2023
„6. Tento prvok nie je predmetom
tohto verejného obstarávania.“,
avšak na otázku prijatú dňa
31.01.2023 „12. V poskytnutých
súťažných podkladoch sa
nenachádza „výpis prvkov pre
betónový pult pre catering“.
Bude verejný obstarávateľ
dopĺňať tento výpis?“
zverejnil dňa 15.2.2023
obstarávateľ odpoveď „V
poskytnutej PD je betónový pult
vykreslený, vo výkaze výmer
figuruje ako jedna položka.
Zhotoviteľ je povinný si
vyhotoviť dielenskú
dokumentáciu“. Vo výkaze výmer
sme nenašli jednu samostatnú
položku, ktorá by figurovala ako
betónový pult pre catering.
Rozumieme tomu správne, že
uchádzač ocení len oceľové
prvky konštrukcie pultu, ktoré
sú vykázané v položkách
výkazu výmer (časť Konštrukcie
doplnkové kovové) a ostatné
súčasti pultu, ktoré nie sú
vykázané vo výkaze výmer
(betónové prefabrikáty, MDF
dosky), nie sú predmetom
obstarávania?
02.03.2023 09:56:09
Uchádzač ocení položky vo výkaze výmer, položky ktoré nie sú vykázané vo výkaze výmer (betónové prefabrikáty), nie sú predmetom obstarávania
02.03.2023 13:07:18 Otvoriť celú žiadosť
64
Poprosili by sme o zaslanie
stavebného povolenia vrátane
všetkých vyjadrení, aby bolo
jednoznačne zrejmé, že
nedochádza ku konfliktu PD a
stanovísk jednotlivých orgánov.

Ďakujeme.
03.03.2023 11:55:54
Stavebné povolenie vrátane všetkých vyjadrení a stanovísk jednotlivých orgánov si môžete stiahnuť v priečinku: Stiahnuť súťažne podklady.
03.03.2023 14:16:31 Otvoriť celú žiadosť
65
Dobrý deň, rada by som položila
verejnému obstarávateľovi
otázky: 

1.	Aká je predpokladaná spotreba
verejného obstarávateľa čo sa
týka kritéria na vyhodnotenie
spotreby svietidiel na 1.NP na
hracej ploche?
2.	Pororošty – rozpätia
nosníkov pre rošt 30/3 nie je
dostatočné (maximálna svetlá
miera by mala byť 1150 mm) –
žiadame o potvrdenie verejného
obstarávateľa, či uvažoval s
maximálnou svetlou mierou pre
uloženie pororoštov rozmeru 30/3,
prípade aby odstránil túto
nezrovnalosť.
3.	Vo výkaze výmer je
špecifikácia roštu s okom 33/33
– vo výpisoch však niekde nie
je špecifikované a niekde je
uvedené lisovaný, ale s okom
34/38 – žiadame verejného
obstarávateľa o vyjadrenie a
zjednotenie nezrovnalosti
4.	Vo výkresoch je vykreslené,
že rošty majú byť spojené
svorkami (4 ks na rošt), ale vo
výkrese Z23 je poznámka
„spojiť šróbami“ –
žiadame verejného obstarávateľa
o vyjadrenie aké riešenie je
potrebné oceňovať
5.	Poprosili by sme o
špecifikáciu rozmeru schodnice
(výkres Z39) a ako uvažoval autor
projektu podloženie roštov a či
ide o klasické schod. Stupne s
bočnicou?
6.	Pri lankovej sieti by sme sa
chceli spýtať verejného
obstarávateľa do čoho budú
kotvené upevňovacie prvky, aký
by mala byť veľkosť oka, resp.
Hrúbka lanka pretože rozmery
uvedené vo výkrese robia sieť
príliš masívnu a tieto
informácie nie sú zrejmé z PD.

Ďakujem.
03.03.2023 09:02:26
k bodu 1. Odpoveď bude zverejnená samostatne.
 
k bodu 2.3.6. Verejný obstarávateľ nevie identifkovať o aký prvok/výkres konkrétne ide a tým pádom nevie relevatne odpovedať.
 
4. Skrutkami sú uchytené nosné prvky roštov (plech a kotvy s označeniami 4 a 5) do rámov okien, ďalej sú skrutkami spojené rošty medzi sebou, v mieste ich zvislého dotyku. Svorky spájajú rošty s nosnými prvkami (plech a kotvy, ozn. 4 a 5). V priečinku stiahnuť súťažne podklady si môžete stiahnuť výkres Z23 s vysvetľujúcimi poznámkami.
 
5. Nosné schodnice schodiska (prvok ozn. 1) tvorí oceľový profil U180 (180 x 70 x 8mm) a ich celková dĺžka je 49,85m. Riešenie podloženia roštov  si môžete stiahnuť v priečinku: stiahnuť súťažne podklady, ide o oceľové pozinkované pororošty, ktoré budú osadené na oceľové L profily a svorkami spojené.
 
 
04.03.2023 21:47:59 Otvoriť celú žiadosť
66
Žiadame verejného obstarávateľa
o vysvetlenie požiadavky na
dokument Časový plán výstavby
(harmonogram), ktorý má byť
súčasťou predkladanej ponuky. V
súťažných podkladoch uvádza
verejný obstarávateľ nasledovnú
informáciu: "Harmonogram
rozpracuje na jednotlivé
pracovné úkony a aktivity v
štruktúre po položkách s
označením „konštrukcie“
vo výkaze výmer.” Uvedenou
požiadavkou myslí verejný
obstarávateľ konštrukcie ako
jednotlivé oddiely VV, napr.
Zemné práce, vodorovné
konštrukcie atď. alebo každú
položku výkazu výmer, ktorá má
v stĺpci “D” Typ uvedené
písmeno “K” ako konštrukcie?
04.03.2023 17:01:02
Požiadavka na vypracovanie časového plánu výstavby rozpracovaného na jednotlivé pracovné úkony a aktivity v štruktúre po položkách s označením „konštrukcie“ vo výkaze výmer, znamená, že uchádzači musia v časovom pláne uviesť každú položku výkazu výmer s označením „konštrukcie“. Uvedeným položkám musia uchádzači priradiť časový údaj ich plánovanej realizácie.
 
05.03.2023 11:20:36 Otvoriť celú žiadosť
67
V pôdorysoch E2.1 a E2.2 je
poznámka,, Osvetlenie bude
ovládane miestnymi spínačmi
umiestnenými pri dverách a
pohybovými senzormi. Vo výkaze v
hárku 20221005_eli - Časť
Elekt... chýba položka pre
riadenie dali svietidiel nakoľko
požiadavka je taká, že
svietidlá E, F a G musia byť
vybavené DALI predradníkmi. Majú
byť tieto svietidlá riadené DALI
routerom, alebo iným riadením? Ak
áno, uvažovalo sa s kabelážou
určenou pre ovládanie svietidiel?
02.03.2023 15:40:43
Svietidlá s najväčším celkovým príkonom ( hracia plocha ) sú vybavené DALI predradníkmi, aby boli regulovateľné. Ovládané budú bezdrôtovo. Dodávka riadenia nie je predmetom projektu, ale na účely výpočtov a prepočtov je potrebné uvažovať s riadením. Uchádzač dodá svietidlá a kabeláž v zmysle pokynov súťažných podkladov.
06.03.2023 12:18:17 Otvoriť celú žiadosť
68
Aká je požiadavka intenzity
osvetlenia(počet luxov) pre hraciu
plochu?
02.03.2023 15:40:56
Máme za to, že uchádzač si naštudoval súťažné podklady a pre hraciu plochu stanoví intenzitu tak, ako bola zadaná v požiadavke súťažných pokladoch na strane 13 bod 5) , výpočet 1
06.03.2023 12:21:58 Otvoriť celú žiadosť
69
1. Aká je predpokladaná spotreba
verejného obstarávateľa čo sa
týka kritéria na vyhodnotenie
spotreby svietidiel na 1.NP na
hracej ploche?
06.03.2023 12:22:20
O odpovedi na danú otázku má
uchádzač všetky podklady,
pôdorysy , minimálne požiadavky
na svietidlo. Verejný
obstarávateľ nedisponuje
predpokladanou spotrebou. Spotrebu
musí uviesť uchádzač.
Vyhodnotenie kritéria je pomerovo
medzi ponukami
06.03.2023 12:37:31 Otvoriť celú žiadosť
70
Vážený verejný obstarávateľ,
vo výzve na predkladanie ponúk
uvádzate nasledovné:
"Uchádzač preukáže
svoje finančné a ekonomické
postavenie uvedením
ukazovateľov likvidity 2.
stupňa a likvidity 3. stupňa za
posledné 3 účtovné obdobia
predchádzajúce lehote na
predkladanie ponúk."
"V prípade, že uchádzač
má odklad daňového priznania,
za účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce
lehote na predkladanie ponúk
predloží čestné
vyhlásenie, v ktorom uvedie
hodnoty príslušných údajov
vstupujúcich do vzorcov na
výpočet ukazovateľov
likvidity 2. stupňa a likvidity
3. stupňa."
Nakoľko lehota na predkladanie
ponúk je stanovená na 15.3.2023 a
lehota na podanie daňového
priznania za rok 2022 je do
31.3.2023, čo znamená, že
uchádzač nemá odklad daňového
priznania, za účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce
lehote na predkladanie ponúk
žiadame verejného obstarávateľa
o potvrdenie, že verejný
obstarávateľ požaduje
predložiť údaje za roky 2021,
2020 a 2019.
06.03.2023 10:58:57
Nakoľko je lehota na podanie daňového priznania za rok 2022 do 31.3.2023, verejný obstarávateľ bude akceptovať ak uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením výpočtu ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za roky 2021, 2020 a 2019.
06.03.2023 12:28:04 Otvoriť celú žiadosť
71
Nakoľko verejný obstarávateľ
nikde v súťažných podkladoch
neuvádza informáciu o nahradení
dokladov určených verejným
obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti
čestným vyhlásením v zmysle
§114 ods. 1 ZVO, žiadame
verejného obstarávateľa o
potvrdenie, že bude akceptovať
čestné vyhlásenie predložené
uchádzačom v ktorom vyhlási, že
spĺňa všetky podmienky účasti
určené verejným obstarávateľom
a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie
doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
06.03.2023 12:19:49
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s §114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.
06.03.2023 12:35:38 Otvoriť celú žiadosť

Prihlásenie/Registrácia